superbasmati.jpg 

ashrafiatta.jpg

 

bikano2plus1free.jpg 

mehranspices.jpg

Shan Kat-a-Kat Curry Mix
Shan Kat-a-Kat Curry Mix
Shan Butter Chicken Curry Mix
Shan Butter Chicken Curry Mix
Mogul Brand 5 kg.
Mogul Brand 5 kg.
Shan Chicken Biryani Mix
Shan Chicken Biryani Mix
Mehran Nehari Masala.
Mehran Nehari Masala.
Shan Chicken Ginger Curry Mix
Shan Chicken Ginger Curry Mix
Mehran Chicken Masala
Mehran Chicken Masala
Mehran Sindhi Biryani Masala
Mehran Sindhi Biryani Masala
African Mangoes Small
African Mangoes Small
Green Mangoes
Green Mangoes
Shan Korma Curry Mix
Shan Korma Curry Mix
Shan Seekh Kabab Mix
Shan Seekh Kabab Mix
Shan Vegetable Curry Mix
Shan Vegetable Curry Mix
Curry Leaves
Curry Leaves
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
Shan Tikkiya Kabab Masala Mix
Shan Tikkiya Kabab Masala Mix
Brinjal Small Round/Bhegun
Brinjal Small Round/Bhegun
Garlic/Lashun
Garlic/Lashun
Shan Mixed Pickle 1 KG.
Shan Mixed Pickle 1 KG.
FALAK BASMATI RICE 5 KG.
FALAK BASMATI RICE 5 KG.
Shan Chappli Kabab Mix
Shan Chappli Kabab Mix
Squash/Desi Tinda
Squash/Desi Tinda
Indian Gourd/Tindori
Indian Gourd/Tindori
Shan Shami Kabab Mix
Shan Shami Kabab Mix
Shan Chicken Handi Curry Mix
Shan Chicken Handi Curry Mix
Surinam Pepper
Surinam Pepper
Shan Pilau Biryani Mix
Shan Pilau Biryani Mix
Mehran Vegetable Masala.
Mehran Vegetable Masala.
Brinjal Long/ Bhegun
Brinjal Long/ Bhegun
Yam/Arvi
Yam/Arvi
Ginger/Adrakh
Ginger/Adrakh
Shan Egg Seasoning Mix
Shan Egg Seasoning Mix
Shan Dahi Bara Mix
Shan Dahi Bara Mix
Shan Chicken White Karahi Mix
Shan Chicken White Karahi Mix
Shan Nehari Curry Mix
Shan Nehari Curry Mix
Shan Chaat Masala Seasoning
Shan Chaat Masala Seasoning
Shan Kofta Curry Mix
Shan Kofta Curry Mix
Shan Roast Masala Mix
Shan Roast Masala Mix
Kinoo/Mandarin
Kinoo/Mandarin
Shan Paya Curry Mix
Shan Paya Curry Mix
Shan Karahi/Fry Gosht Curry Mix
Shan Karahi/Fry Gosht Curry Mix
AKASH BASMATI RICE 5 KG.
AKASH BASMATI RICE 5 KG.
Parwal
Parwal
Shan Stew Dopiaza Curry Mix
Shan Stew Dopiaza Curry Mix
Shan Aaloo Bhaji Curry Mix
Shan Aaloo Bhaji Curry Mix
Mehran Qeema Masala
Mehran Qeema Masala
Shan Fish Biryani Mix
Shan Fish Biryani Mix
Shan Hyderabadi Mixed Pickle
Shan Hyderabadi Mixed Pickle
Shan Kheer Mix
Shan Kheer Mix
Asli Atta 32 kg.
Asli Atta 32 kg.
Guava/Amroed
Guava/Amroed
Shan Chicken Jalfrezi Curry Mix
Shan Chicken Jalfrezi Curry Mix
Shan Meat Curry Masala Mix
Shan Meat Curry Masala Mix
CROWN VEG. SAMOSA'S
CROWN VEG. SAMOSA'S
Gourgettes/Tori
Gourgettes/Tori
Mehran Karahi Fry Gosht Masala.
Mehran Karahi Fry Gosht Masala.
Sugar Cane
Sugar Cane
Shan Tandoori Chicken Mix
Shan Tandoori Chicken Mix
Okra/Bhindi
Okra/Bhindi
Shan Haleem Masala Mix
Shan Haleem Masala Mix
Mogul Brand 25 kg.
Mogul Brand 25 kg.
Shan Pasanda Curry Mix
Shan Pasanda Curry Mix
Drumstick
Drumstick
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
Sweet Olives/Beer
Sweet Olives/Beer
Shan Murgh Cholay Curry Mix
Shan Murgh Cholay Curry Mix
FALAK BASMATI RICE 10 KG.
FALAK BASMATI RICE 10 KG.
Mehran Punjabi Pullao Masala
Mehran Punjabi Pullao Masala
Shan Tikka Seekh Kabab Mix
Shan Tikka Seekh Kabab Mix
AKASH BASMATI RICE 10 KG.
AKASH BASMATI RICE 10 KG.
Mehran Choley Masala.
Mehran Choley Masala.
Gourd Long / Loki Kadu
Gourd Long / Loki Kadu
Shaljam
Shaljam
Shan Biryani Masala Mix
Shan Biryani Masala Mix
CROWN MEAT SAMOSA'S
CROWN MEAT SAMOSA'S
Sugar Cane Cut
Sugar Cane Cut
Shan Fruit Chaat Seasoning Mix
Shan Fruit Chaat Seasoning Mix
Shan Pakora/Bhajia Mix.
Shan Pakora/Bhajia Mix.
Mehran Kheer Mix
Mehran Kheer Mix
Fish Seasoning Mix
Fish Seasoning Mix
Shan Sindhi Biryani Mix
Shan Sindhi Biryani Mix
CROWN VEGETABLE SAMOSA'S
CROWN VEGETABLE SAMOSA'S
Shan Kashmiri Rogan Josh Curry Mix
Shan Kashmiri Rogan Josh Curry Mix
Jamun
Jamun
Gourd Round / Loki Kadu
Gourd Round / Loki Kadu
Shan Pav Bhaji Mix
Shan Pav Bhaji Mix
Shan Pani Puri Masala Mix
Shan Pani Puri Masala Mix
Shan Punjabi Yakhni Pilau Mix
Shan Punjabi Yakhni Pilau Mix
Mehran Pullao Biryani Masala
Mehran Pullao Biryani Masala
Shan Keema Curry Mix
Shan Keema Curry Mix
Shan Bihari Kabab Mix
Shan Bihari Kabab Mix
Elephant Atta 25 kg.
Elephant Atta 25 kg.
Mehran Seekh Kabab Masala
Mehran Seekh Kabab Masala
Elephant Foot/Suran
Elephant Foot/Suran
Coconut/Narial
Coconut/Narial
Shan Chana Masala Mix
Shan Chana Masala Mix
Shan Tikka Boti Mix
Shan Tikka Boti Mix
Shan Chicken Curry Mix
Shan Chicken Curry Mix
AKASH BASMATI RICE 20 KG.
AKASH BASMATI RICE 20 KG.
Shan Chicken Broast Mix
Shan Chicken Broast Mix
Mehran Kofta Masala
Mehran Kofta Masala
Mehran Tandoori / B.B.Q. Masala
Mehran Tandoori / B.B.Q. Masala
Shan Achar/Pickle Seasoning Mix
Shan Achar/Pickle Seasoning Mix
Shan Liver Curry Mix
Shan Liver Curry Mix
Shan Lahori Fish Mix
Shan Lahori Fish Mix
Mehran Paya Masala.
Mehran Paya Masala.
Mehran Shami Kabab Masala
Mehran Shami Kabab Masala
ROZANA BASMATI RICE 20 KG.
ROZANA BASMATI RICE 20 KG.
Mehran Fish Masala
Mehran Fish Masala
Mehran Chaat Masala.
Mehran Chaat Masala.
Asli Atta Medium 10 kg.
Asli Atta Medium 10 kg.
Indian Green Chillies
Indian Green Chillies
Mehran Tikka Masala
Mehran Tikka Masala
Mehran Bombay Biryani Masala
Mehran Bombay Biryani Masala
Shan Chillie Pickle
Shan Chillie Pickle
Carrot/Gajar
Carrot/Gajar
Rawit/Green Chillies
Rawit/Green Chillies
Shan Chicken White Korma mix
Shan Chicken White Korma mix
Bitter Gourd / Karella
Bitter Gourd / Karella
Shan Mutton Biryani Mix
Shan Mutton Biryani Mix
Elephant Chakki Gold Atta 10 kg.
Elephant Chakki Gold Atta 10 kg.
Elephant Atta Medium 10 kg.
Elephant Atta Medium 10 kg.
Shan Chops/Steaks Mix
Shan Chops/Steaks Mix
Mehran Haleem Masala.
Mehran Haleem Masala.
Shan Rasmalai Mix
Shan Rasmalai Mix
Pumpkin Long
Pumpkin Long
Mogul Brand 10 kg.
Mogul Brand 10 kg.
Shan Beef Biryani Mix
Shan Beef Biryani Mix
Shan Bombay Biryani Mix
Shan Bombay Biryani Mix
Mehran Korma Masala.
Mehran Korma Masala.
Shan Dahi Bara Chaat Seasoning
Shan Dahi Bara Chaat Seasoning
Shan Kunna Matka Gosht Curry Mix
Shan Kunna Matka Gosht Curry Mix
Mogul Brand Brown 5 kg.
Mogul Brand Brown 5 kg.
Snake Gourd - Chichinda
Snake Gourd - Chichinda
Elephant Chakki Gold Atta
Elephant Chakki Gold Atta
Asli Atta Medium 5 kg.
Asli Atta Medium 5 kg.
Radish/Muli
Radish/Muli
Mehran Chapli Kabab Masala
Mehran Chapli Kabab Masala
Shan Chana Chaat Seasoning Mix
Shan Chana Chaat Seasoning Mix
Mogul Brand Brown 25 kg.
Mogul Brand Brown 25 kg.
Shan Dal Curry Mix
Shan Dal Curry Mix
Mogul Brand Chakki 10 kg.
Mogul Brand Chakki 10 kg.
Shan Gulab Jamun Mix
Shan Gulab Jamun Mix
Shan Shahi Haleem Mix.
Shan Shahi Haleem Mix.
Shan Chicken Tikka B.B.Q Mix
Shan Chicken Tikka B.B.Q Mix
Shan Meat & Vegetable Curry Mix
Shan Meat & Vegetable Curry Mix
Shan Lahori Charga Mix
Shan Lahori Charga Mix
Shan Curry Powder Mix
Shan Curry Powder Mix
Squash/Punjabi Tinda
Squash/Punjabi Tinda
Shan Mango Pickle 1 KG.
Shan Mango Pickle 1 KG.
Shan Achar Gosht Curry Mix
Shan Achar Gosht Curry Mix
Shan Easy Cook Haleem Mix.
Shan Easy Cook Haleem Mix.
Mehran Achar Gosht Masala.
Mehran Achar Gosht Masala.
 
falak_basmati_rice_banner.jpg
shaheenlogo.jpg
supermithai.jpg