EVENTS !!!!

Shan Punjabi Yakhni Pilau Mix
Shan Punjabi Yakhni Pilau Mix
Jamun
Jamun
Mehran Vegetable Masala.
Mehran Vegetable Masala.
Mehran Choley Masala.
Mehran Choley Masala.
Mehran Haleem Masala.
Mehran Haleem Masala.
Mehran Tikka Masala
Mehran Tikka Masala
Gourgettes/Tori
Gourgettes/Tori
Pumpkin Long
Pumpkin Long
Shan Easy Cook Haleem Mix.
Shan Easy Cook Haleem Mix.
Rawit/Green Chillies
Rawit/Green Chillies
Mehran Tandoori / B.B.Q. Masala
Mehran Tandoori / B.B.Q. Masala
Shaljam
Shaljam
Shan Bombay Biryani Mix
Shan Bombay Biryani Mix
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
Mehran Bombay Biryani Masala
Mehran Bombay Biryani Masala
Mehran Fish Masala
Mehran Fish Masala
Shan Haleem Masala Mix
Shan Haleem Masala Mix
Mehran Punjabi Pullao Masala
Mehran Punjabi Pullao Masala
Shan Tikka Boti Mix
Shan Tikka Boti Mix
Asli Atta Medium 10 kg.
Asli Atta Medium 10 kg.
Drumstick
Drumstick
Shan Kashmiri Rogan Josh Curry Mix
Shan Kashmiri Rogan Josh Curry Mix
Elephant Atta Medium 10 kg.
Elephant Atta Medium 10 kg.
Yam/Arvi
Yam/Arvi
Shan Tikka Seekh Kabab Mix
Shan Tikka Seekh Kabab Mix
Mehran Karahi Fry Gosht Masala.
Mehran Karahi Fry Gosht Masala.
Surinam Pepper
Surinam Pepper
MEHRAN BASMATI RICE 5 KG.
MEHRAN BASMATI RICE 5 KG.
Mehran Shami Kabab Masala
Mehran Shami Kabab Masala
Shan Kunna Matka Gosht Curry Mix
Shan Kunna Matka Gosht Curry Mix
Radish/Muli
Radish/Muli
Curry Leaves
Curry Leaves
Shan Paya Curry Mix
Shan Paya Curry Mix
Shan Hyderabadi Mixed Pickle
Shan Hyderabadi Mixed Pickle
Shan Mutton Biryani Mix
Shan Mutton Biryani Mix
Shan Shahi Haleem Mix.
Shan Shahi Haleem Mix.
Mehran Pullao Biryani Masala
Mehran Pullao Biryani Masala
CROWN MEAT SAMOSA'S
CROWN MEAT SAMOSA'S
Snake Gourd - Chichinda
Snake Gourd - Chichinda
CROWN VEGETABLE SAMOSA'S
CROWN VEGETABLE SAMOSA'S
Shan Bihari Kabab Mix
Shan Bihari Kabab Mix
Shan Chana Masala Mix
Shan Chana Masala Mix
Shan Pani Puri Masala Mix
Shan Pani Puri Masala Mix
Elephant Foot/Suran
Elephant Foot/Suran
Shan Dahi Bara Chaat Seasoning
Shan Dahi Bara Chaat Seasoning
Carrot/Gajar
Carrot/Gajar
Mehran Kofta Masala
Mehran Kofta Masala
SUPER! Asli Basmati 5 kg.
SUPER! Asli Basmati 5 kg.
Shan Chicken Ginger Curry Mix
Shan Chicken Ginger Curry Mix
Shan Fish Biryani Mix
Shan Fish Biryani Mix
Mehran Sindhi Biryani Masala
Mehran Sindhi Biryani Masala
Shan Meat Curry Masala Mix
Shan Meat Curry Masala Mix
Indian Green Chillies
Indian Green Chillies
Shan Tikkiya Kabab Masala Mix
Shan Tikkiya Kabab Masala Mix
Mehran Qeema Masala
Mehran Qeema Masala
Mehran Achar Gosht Masala.
Mehran Achar Gosht Masala.
Elephant Atta 25 kg.
Elephant Atta 25 kg.
Parwal
Parwal
Shan Pilau Biryani Mix
Shan Pilau Biryani Mix
Mehran Chicken Masala
Mehran Chicken Masala
Squash/Punjabi Tinda
Squash/Punjabi Tinda
Shan Dahi Bara Mix
Shan Dahi Bara Mix
Sugar Cane
Sugar Cane
Asli Atta 32 kg.
Asli Atta 32 kg.
Shan Vegetable Curry Mix
Shan Vegetable Curry Mix
Shan Fruit Chaat Seasoning Mix
Shan Fruit Chaat Seasoning Mix
Shan Lahori Charga Mix
Shan Lahori Charga Mix
Shan Gulab Jamun Mix
Shan Gulab Jamun Mix
Shan Chicken Jalfrezi Curry Mix
Shan Chicken Jalfrezi Curry Mix
Sugar Cane Cut
Sugar Cane Cut
Mehran Kheer Mix
Mehran Kheer Mix
Shan Chaat Masala Seasoning
Shan Chaat Masala Seasoning
Gourd Long / Loki Kadu
Gourd Long / Loki Kadu
Brinjal Small Round/Bhegun
Brinjal Small Round/Bhegun
Mehran Korma Masala.
Mehran Korma Masala.
Mehran Paya Masala.
Mehran Paya Masala.
Coconut/Narial
Coconut/Narial
Shan Chicken White Korma mix
Shan Chicken White Korma mix
Shan Liver Curry Mix
Shan Liver Curry Mix
Mogul Brand 25 kg.
Mogul Brand 25 kg.
Shan Mango Pickle 1 KG.
Shan Mango Pickle 1 KG.
Squash/Desi Tinda
Squash/Desi Tinda
Shan Butter Chicken Curry Mix
Shan Butter Chicken Curry Mix
Shan Aaloo Bhaji Curry Mix
Shan Aaloo Bhaji Curry Mix
Shan Korma Curry Mix
Shan Korma Curry Mix
Elephant Chakki Gold Atta 10 kg.
Elephant Chakki Gold Atta 10 kg.
Shan Chicken Broast Mix
Shan Chicken Broast Mix
Shan Egg Seasoning Mix
Shan Egg Seasoning Mix
Shan Chicken Handi Curry Mix
Shan Chicken Handi Curry Mix
Shan Biryani Masala Mix
Shan Biryani Masala Mix
Mogul Brand Chakki 10 kg.
Mogul Brand Chakki 10 kg.
Shan Pav Bhaji Mix
Shan Pav Bhaji Mix
Shan Pasanda Curry Mix
Shan Pasanda Curry Mix
Shan Roast Masala Mix
Shan Roast Masala Mix
Shan Chicken Tikka B.B.Q Mix
Shan Chicken Tikka B.B.Q Mix
Shan Chicken White Karahi Mix
Shan Chicken White Karahi Mix
Kinoo/Mandarin
Kinoo/Mandarin
Shan Beef Biryani Mix
Shan Beef Biryani Mix
Mehran Chapli Kabab Masala
Mehran Chapli Kabab Masala
Shan Kat-a-Kat Curry Mix
Shan Kat-a-Kat Curry Mix
Garlic/Lashun
Garlic/Lashun
Shan Chillie Pickle
Shan Chillie Pickle
Shan Lahori Fish Mix
Shan Lahori Fish Mix
Mogul Brand 5 kg.
Mogul Brand 5 kg.
Shan Kofta Curry Mix
Shan Kofta Curry Mix
Okra/Bhindi
Okra/Bhindi
Mogul Brand Brown 25 kg.
Mogul Brand Brown 25 kg.
Shan Pakora/Bhajia Mix.
Shan Pakora/Bhajia Mix.
Shan Nehari Curry Mix
Shan Nehari Curry Mix
Shan Kheer Mix
Shan Kheer Mix
Shan Chana Chaat Seasoning Mix
Shan Chana Chaat Seasoning Mix
Guava/Amroed
Guava/Amroed
Shan Achar Gosht Curry Mix
Shan Achar Gosht Curry Mix
Shan Shami Kabab Mix
Shan Shami Kabab Mix
Brinjal Long/ Bhegun
Brinjal Long/ Bhegun
African Mangoes Small
African Mangoes Small
Mehran Nehari Masala.
Mehran Nehari Masala.
Shan Mixed Pickle 1 KG.
Shan Mixed Pickle 1 KG.
Shan Meat & Vegetable Curry Mix
Shan Meat & Vegetable Curry Mix
Asli Atta Medium 5 kg.
Asli Atta Medium 5 kg.
Shan Chicken Curry Mix
Shan Chicken Curry Mix
CROWN VEG. SAMOSA'S
CROWN VEG. SAMOSA'S
Shan Basmati Rice
Shan Basmati Rice
Bitter Gourd / Karella
Bitter Gourd / Karella
Shan Curry Powder Mix
Shan Curry Powder Mix
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
Shan Karahi/Fry Gosht Curry Mix
Shan Karahi/Fry Gosht Curry Mix
Shan Keema Curry Mix
Shan Keema Curry Mix
MEHRAN BASMATI RICE 10 KG.
MEHRAN BASMATI RICE 10 KG.
Indian Gourd/Tindori
Indian Gourd/Tindori
Sweet Olives/Beer
Sweet Olives/Beer
Shan Seekh Kabab Mix
Shan Seekh Kabab Mix
Shan Achar/Pickle Seasoning Mix
Shan Achar/Pickle Seasoning Mix
Shan Rasmalai Mix
Shan Rasmalai Mix
Shan Tandoori Chicken Mix
Shan Tandoori Chicken Mix
Mogul Brand Brown 5 kg.
Mogul Brand Brown 5 kg.
Shan Chops/Steaks Mix
Shan Chops/Steaks Mix
Shan Chicken Biryani Mix
Shan Chicken Biryani Mix
SUPER! Asli Basmati 20kg.
SUPER! Asli Basmati 20kg.
Elephant Chakki Gold Atta
Elephant Chakki Gold Atta
Shan Murgh Cholay Curry Mix
Shan Murgh Cholay Curry Mix
Shan Sindhi Biryani Mix
Shan Sindhi Biryani Mix
Mehran Seekh Kabab Masala
Mehran Seekh Kabab Masala
Mogul Brand 10 kg.
Mogul Brand 10 kg.
Ginger/Adrakh
Ginger/Adrakh
Gourd Round / Loki Kadu
Gourd Round / Loki Kadu
Fish Seasoning Mix
Fish Seasoning Mix
MEHRAN BASMATI RICE 20 KG.
MEHRAN BASMATI RICE 20 KG.
Shan Dal Curry Mix
Shan Dal Curry Mix
Shan Stew Dopiaza Curry Mix
Shan Stew Dopiaza Curry Mix
Shan Chappli Kabab Mix
Shan Chappli Kabab Mix
Green Mangoes
Green Mangoes
Mehran Chaat Masala.
Mehran Chaat Masala.
HOME arrow The Mango King
 
The Mango King
 
 
khansella.jpg
shaheenlogo.jpg
supermithai.jpg