Shan Bombay Biryani Mix
Shan Bombay Biryani Mix
Fish Seasoning Mix
Fish Seasoning Mix
Shan Seekh Kabab Mix
Shan Seekh Kabab Mix
Mehran Choley Masala.
Mehran Choley Masala.
Shan Aaloo Bhaji Curry Mix
Shan Aaloo Bhaji Curry Mix
Shan Dal Curry Mix
Shan Dal Curry Mix
Mehran Korma Masala.
Mehran Korma Masala.
Shan Pav Bhaji Mix
Shan Pav Bhaji Mix
Mehran Pullao Biryani Masala
Mehran Pullao Biryani Masala
Mogul Brand Brown 25 kg.
Mogul Brand Brown 25 kg.
Mehran Tandoori / B.B.Q. Masala
Mehran Tandoori / B.B.Q. Masala
Shan Chappli Kabab Mix
Shan Chappli Kabab Mix
Shan Easy Cook Haleem Mix.
Shan Easy Cook Haleem Mix.
Shan Vegetable Curry Mix
Shan Vegetable Curry Mix
Shan Chana Masala Mix
Shan Chana Masala Mix
Mehran Achar Gosht Masala.
Mehran Achar Gosht Masala.
Mehran Paya Masala.
Mehran Paya Masala.
Shan Chana Chaat Seasoning Mix
Shan Chana Chaat Seasoning Mix
Shan Chillie Pickle
Shan Chillie Pickle
Shan Meat Curry Masala Mix
Shan Meat Curry Masala Mix
Shan Haleem Masala Mix
Shan Haleem Masala Mix
Shan Chops/Steaks Mix
Shan Chops/Steaks Mix
Shan Chicken White Karahi Mix
Shan Chicken White Karahi Mix
Elephant Chakki Gold Atta
Elephant Chakki Gold Atta
Shan Pasanda Curry Mix
Shan Pasanda Curry Mix
AKASH BASMATI RICE 5 KG.
AKASH BASMATI RICE 5 KG.
Shan Karahi/Fry Gosht Curry Mix
Shan Karahi/Fry Gosht Curry Mix
Asli Atta Medium 10 kg.
Asli Atta Medium 10 kg.
Shan Mango Pickle 1 KG.
Shan Mango Pickle 1 KG.
Shan Pilau Biryani Mix
Shan Pilau Biryani Mix
Shan Keema Curry Mix
Shan Keema Curry Mix
AKASH BASMATI RICE 10 KG.
AKASH BASMATI RICE 10 KG.
Shan Egg Seasoning Mix
Shan Egg Seasoning Mix
Shan Curry Powder Mix
Shan Curry Powder Mix
Indian Green Chillies
Indian Green Chillies
Shan Pani Puri Masala Mix
Shan Pani Puri Masala Mix
Shan Lahori Charga Mix
Shan Lahori Charga Mix
Shan Tikka Boti Mix
Shan Tikka Boti Mix
Mehran Vegetable Masala.
Mehran Vegetable Masala.
Shan Tikka Seekh Kabab Mix
Shan Tikka Seekh Kabab Mix
Shan Fruit Chaat Seasoning Mix
Shan Fruit Chaat Seasoning Mix
Mehran Qeema Masala
Mehran Qeema Masala
Shan Shami Kabab Mix
Shan Shami Kabab Mix
Shan Biryani Masala Mix
Shan Biryani Masala Mix
Coconut/Narial
Coconut/Narial
Shan Murgh Cholay Curry Mix
Shan Murgh Cholay Curry Mix
Shan Gulab Jamun Mix
Shan Gulab Jamun Mix
Shan Tandoori Chicken Mix
Shan Tandoori Chicken Mix
Shan Achar Gosht Curry Mix
Shan Achar Gosht Curry Mix
Shan Achar/Pickle Seasoning Mix
Shan Achar/Pickle Seasoning Mix
Shan Chaat Masala Seasoning
Shan Chaat Masala Seasoning
Shan Kat-a-Kat Curry Mix
Shan Kat-a-Kat Curry Mix
Okra/Bhindi
Okra/Bhindi
Shaljam
Shaljam
Shan Bihari Kabab Mix
Shan Bihari Kabab Mix
Shan Lahori Fish Mix
Shan Lahori Fish Mix
Mogul Brand Chakki 10 kg.
Mogul Brand Chakki 10 kg.
Snake Gourd - Chichinda
Snake Gourd - Chichinda
AKASH BASMATI RICE 20 KG.
AKASH BASMATI RICE 20 KG.
Rawit/Green Chillies
Rawit/Green Chillies
Mogul Brand 25 kg.
Mogul Brand 25 kg.
Mehran Haleem Masala.
Mehran Haleem Masala.
Shan Beef Biryani Mix
Shan Beef Biryani Mix
Gourd Round / Loki Kadu
Gourd Round / Loki Kadu
Mehran Bombay Biryani Masala
Mehran Bombay Biryani Masala
Green Mangoes
Green Mangoes
Shan Butter Chicken Curry Mix
Shan Butter Chicken Curry Mix
Shan Stew Dopiaza Curry Mix
Shan Stew Dopiaza Curry Mix
Shan Paya Curry Mix
Shan Paya Curry Mix
FALAK BASMATI RICE 10 KG.
FALAK BASMATI RICE 10 KG.
Mehran Kheer Mix
Mehran Kheer Mix
Carrot/Gajar
Carrot/Gajar
Shan Chicken Handi Curry Mix
Shan Chicken Handi Curry Mix
Gourd Long / Loki Kadu
Gourd Long / Loki Kadu
Shan Chicken Curry Mix
Shan Chicken Curry Mix
Brinjal Small Round/Bhegun
Brinjal Small Round/Bhegun
Jamun
Jamun
Asli Atta Medium 5 kg.
Asli Atta Medium 5 kg.
Shan Sindhi Biryani Mix
Shan Sindhi Biryani Mix
Squash/Desi Tinda
Squash/Desi Tinda
Shan Punjabi Yakhni Pilau Mix
Shan Punjabi Yakhni Pilau Mix
Garlic/Lashun
Garlic/Lashun
Bitter Gourd / Karella
Bitter Gourd / Karella
Mehran Nehari Masala.
Mehran Nehari Masala.
CROWN MEAT SAMOSA'S
CROWN MEAT SAMOSA'S
Mehran Punjabi Pullao Masala
Mehran Punjabi Pullao Masala
Elephant Chakki Gold Atta 10 kg.
Elephant Chakki Gold Atta 10 kg.
Shan Dahi Bara Mix
Shan Dahi Bara Mix
Mehran Shami Kabab Masala
Mehran Shami Kabab Masala
Shan Liver Curry Mix
Shan Liver Curry Mix
Surinam Pepper
Surinam Pepper
Shan Chicken Broast Mix
Shan Chicken Broast Mix
FALAK BASMATI RICE 5 KG.
FALAK BASMATI RICE 5 KG.
Mehran Chapli Kabab Masala
Mehran Chapli Kabab Masala
Shan Mutton Biryani Mix
Shan Mutton Biryani Mix
ROZANA BASMATI RICE 20 KG.
ROZANA BASMATI RICE 20 KG.
Shan Nehari Curry Mix
Shan Nehari Curry Mix
Shan Meat & Vegetable Curry Mix
Shan Meat & Vegetable Curry Mix
Gourgettes/Tori
Gourgettes/Tori
Shan Fish Biryani Mix
Shan Fish Biryani Mix
Shan Shahi Haleem Mix.
Shan Shahi Haleem Mix.
Shan Rasmalai Mix
Shan Rasmalai Mix
Elephant Atta 25 kg.
Elephant Atta 25 kg.
African Mangoes Small
African Mangoes Small
Shan Pakora/Bhajia Mix.
Shan Pakora/Bhajia Mix.
Shan Chicken Tikka B.B.Q Mix
Shan Chicken Tikka B.B.Q Mix
Yam/Arvi
Yam/Arvi
Mehran Sindhi Biryani Masala
Mehran Sindhi Biryani Masala
Shan Chicken Ginger Curry Mix
Shan Chicken Ginger Curry Mix
Drumstick
Drumstick
Parwal
Parwal
Mogul Brand Brown 5 kg.
Mogul Brand Brown 5 kg.
Shan Mixed Pickle 1 KG.
Shan Mixed Pickle 1 KG.
Mehran Seekh Kabab Masala
Mehran Seekh Kabab Masala
Mehran Kofta Masala
Mehran Kofta Masala
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
Shan Chicken Jalfrezi Curry Mix
Shan Chicken Jalfrezi Curry Mix
Mogul Brand 5 kg.
Mogul Brand 5 kg.
Shan Hyderabadi Mixed Pickle
Shan Hyderabadi Mixed Pickle
Brinjal Long/ Bhegun
Brinjal Long/ Bhegun
Shan Korma Curry Mix
Shan Korma Curry Mix
Shan Chicken Biryani Mix
Shan Chicken Biryani Mix
Radish/Muli
Radish/Muli
Mogul Brand 10 kg.
Mogul Brand 10 kg.
Elephant Foot/Suran
Elephant Foot/Suran
Shan Kunna Matka Gosht Curry Mix
Shan Kunna Matka Gosht Curry Mix
Curry Leaves
Curry Leaves
Shan Kashmiri Rogan Josh Curry Mix
Shan Kashmiri Rogan Josh Curry Mix
Asli Atta 32 kg.
Asli Atta 32 kg.
Guava/Amroed
Guava/Amroed
Shan Roast Masala Mix
Shan Roast Masala Mix
CROWN VEG. SAMOSA'S
CROWN VEG. SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
Ginger/Adrakh
Ginger/Adrakh
Mehran Chaat Masala.
Mehran Chaat Masala.
Sugar Cane Cut
Sugar Cane Cut
Kinoo/Mandarin
Kinoo/Mandarin
Elephant Atta Medium 10 kg.
Elephant Atta Medium 10 kg.
Shan Chicken White Korma mix
Shan Chicken White Korma mix
CROWN VEGETABLE SAMOSA'S
CROWN VEGETABLE SAMOSA'S
Shan Kheer Mix
Shan Kheer Mix
Mehran Fish Masala
Mehran Fish Masala
Mehran Chicken Masala
Mehran Chicken Masala
Shan Tikkiya Kabab Masala Mix
Shan Tikkiya Kabab Masala Mix
Sweet Olives/Beer
Sweet Olives/Beer
Shan Dahi Bara Chaat Seasoning
Shan Dahi Bara Chaat Seasoning
Sugar Cane
Sugar Cane
Squash/Punjabi Tinda
Squash/Punjabi Tinda
Mehran Karahi Fry Gosht Masala.
Mehran Karahi Fry Gosht Masala.
Mehran Tikka Masala
Mehran Tikka Masala
Indian Gourd/Tindori
Indian Gourd/Tindori
Pumpkin Long
Pumpkin Long
Shan Kofta Curry Mix
Shan Kofta Curry Mix
HOME arrow The Mango King
 
The Mango King
 
 
falak_basmati_rice_banner.jpg
shaheenlogo.jpg
supermithai.jpg