ashrafiatta.jpg

 

AKASH BASMATI RICE 5 KG.
AKASH BASMATI RICE 5 KG.




Okra/Bhindi
Okra/Bhindi




Shan Tikka Boti Mix
Shan Tikka Boti Mix




Indian Gourd/Tindori
Indian Gourd/Tindori




AKASH BASMATI RICE 20 KG.
AKASH BASMATI RICE 20 KG.




Shan Paya Curry Mix
Shan Paya Curry Mix




Shan Pani Puri Masala Mix
Shan Pani Puri Masala Mix




Mehran Achar Gosht Masala.
Mehran Achar Gosht Masala.




Elephant Atta Medium 10 kg.
Elephant Atta Medium 10 kg.




Elephant Foot/Suran
Elephant Foot/Suran




Shan Sindhi Biryani Mix
Shan Sindhi Biryani Mix




Mehran Punjabi Pullao Masala
Mehran Punjabi Pullao Masala




Yam/Arvi
Yam/Arvi




Mehran Pullao Biryani Masala
Mehran Pullao Biryani Masala




Shan Chops/Steaks Mix
Shan Chops/Steaks Mix




ROZANA BASMATI RICE 20 KG.
ROZANA BASMATI RICE 20 KG.




Shan Pav Bhaji Mix
Shan Pav Bhaji Mix




Mehran Sindhi Biryani Masala
Mehran Sindhi Biryani Masala




Radish/Muli
Radish/Muli




Shan Shami Kabab Mix
Shan Shami Kabab Mix




Mehran Tandoori / B.B.Q. Masala
Mehran Tandoori / B.B.Q. Masala




Mehran Haleem Masala.
Mehran Haleem Masala.




Shan Roast Masala Mix
Shan Roast Masala Mix




Mogul Brand 5 kg.
Mogul Brand 5 kg.




Shan Chana Masala Mix
Shan Chana Masala Mix




Shan Hyderabadi Mixed Pickle
Shan Hyderabadi Mixed Pickle




Shan Shahi Haleem Mix.
Shan Shahi Haleem Mix.




FALAK BASMATI RICE 5 KG.
FALAK BASMATI RICE 5 KG.




Shan Chicken Handi Curry Mix
Shan Chicken Handi Curry Mix




Carrot/Gajar
Carrot/Gajar




Mehran Kofta Masala
Mehran Kofta Masala




Shan Kat-a-Kat Curry Mix
Shan Kat-a-Kat Curry Mix




Kinoo/Mandarin
Kinoo/Mandarin




Shan Vegetable Curry Mix
Shan Vegetable Curry Mix




Shan Murgh Cholay Curry Mix
Shan Murgh Cholay Curry Mix




Mogul Brand Chakki 10 kg.
Mogul Brand Chakki 10 kg.




Mogul Brand Brown 25 kg.
Mogul Brand Brown 25 kg.




Shan Pakora/Bhajia Mix.
Shan Pakora/Bhajia Mix.




Shan Mutton Biryani Mix
Shan Mutton Biryani Mix




Mogul Brand 25 kg.
Mogul Brand 25 kg.




Mehran Seekh Kabab Masala
Mehran Seekh Kabab Masala




Shan Haleem Masala Mix
Shan Haleem Masala Mix




CROWN VEG. SAMOSA'S
CROWN VEG. SAMOSA'S




Mogul Brand Brown 5 kg.
Mogul Brand Brown 5 kg.




Shan Rasmalai Mix
Shan Rasmalai Mix




Squash/Punjabi Tinda
Squash/Punjabi Tinda




Shan Achar Gosht Curry Mix
Shan Achar Gosht Curry Mix




Shan Dahi Bara Mix
Shan Dahi Bara Mix




Mehran Chapli Kabab Masala
Mehran Chapli Kabab Masala




Shan Tikkiya Kabab Masala Mix
Shan Tikkiya Kabab Masala Mix




Mehran Tikka Masala
Mehran Tikka Masala




Garlic/Lashun
Garlic/Lashun




Shan Meat Curry Masala Mix
Shan Meat Curry Masala Mix




CROWN VEGETABLE SAMOSA'S
CROWN VEGETABLE SAMOSA'S




Sugar Cane
Sugar Cane




Mehran Korma Masala.
Mehran Korma Masala.




Shan Achar/Pickle Seasoning Mix
Shan Achar/Pickle Seasoning Mix




Elephant Atta 25 kg.
Elephant Atta 25 kg.




Shan Chicken Broast Mix
Shan Chicken Broast Mix




Shan Korma Curry Mix
Shan Korma Curry Mix




Asli Atta Medium 10 kg.
Asli Atta Medium 10 kg.




Guava/Amroed
Guava/Amroed




Shan Chicken Biryani Mix
Shan Chicken Biryani Mix




Shan Curry Powder Mix
Shan Curry Powder Mix




Shan Chaat Masala Seasoning
Shan Chaat Masala Seasoning




Shan Dal Curry Mix
Shan Dal Curry Mix




Surinam Pepper
Surinam Pepper




Asli Atta Medium 5 kg.
Asli Atta Medium 5 kg.




Shan Stew Dopiaza Curry Mix
Shan Stew Dopiaza Curry Mix




Sugar Cane Cut
Sugar Cane Cut




Bitter Gourd / Karella
Bitter Gourd / Karella




Mehran Nehari Masala.
Mehran Nehari Masala.




Shan Gulab Jamun Mix
Shan Gulab Jamun Mix




Shan Bombay Biryani Mix
Shan Bombay Biryani Mix




Mehran Karahi Fry Gosht Masala.
Mehran Karahi Fry Gosht Masala.




Pumpkin Long
Pumpkin Long




Shan Karahi/Fry Gosht Curry Mix
Shan Karahi/Fry Gosht Curry Mix




Rawit/Green Chillies
Rawit/Green Chillies




Shan Chappli Kabab Mix
Shan Chappli Kabab Mix




Shan Mixed Pickle 1 KG.
Shan Mixed Pickle 1 KG.




Shan Seekh Kabab Mix
Shan Seekh Kabab Mix




Shan Butter Chicken Curry Mix
Shan Butter Chicken Curry Mix




Shaljam
Shaljam




Shan Fish Biryani Mix
Shan Fish Biryani Mix




Shan Mango Pickle 1 KG.
Shan Mango Pickle 1 KG.




Brinjal Long/ Bhegun
Brinjal Long/ Bhegun




Shan Chicken Ginger Curry Mix
Shan Chicken Ginger Curry Mix




Squash/Desi Tinda
Squash/Desi Tinda




Green Mangoes
Green Mangoes




Fish Seasoning Mix
Fish Seasoning Mix




CROWN CHICKEN SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S




Shan Fruit Chaat Seasoning Mix
Shan Fruit Chaat Seasoning Mix




Shan Lahori Fish Mix
Shan Lahori Fish Mix




Coconut/Narial
Coconut/Narial




Mehran Qeema Masala
Mehran Qeema Masala




African Mangoes Small
African Mangoes Small




Shan Chicken White Karahi Mix
Shan Chicken White Karahi Mix




Elephant Chakki Gold Atta 10 kg.
Elephant Chakki Gold Atta 10 kg.




Mehran Vegetable Masala.
Mehran Vegetable Masala.




FALAK BASMATI RICE 10 KG.
FALAK BASMATI RICE 10 KG.




Gourgettes/Tori
Gourgettes/Tori




Gourd Long / Loki Kadu
Gourd Long / Loki Kadu




Ginger/Adrakh
Ginger/Adrakh




Shan Pasanda Curry Mix
Shan Pasanda Curry Mix




Shan Punjabi Yakhni Pilau Mix
Shan Punjabi Yakhni Pilau Mix




Shan Kheer Mix
Shan Kheer Mix




Mehran Kheer Mix
Mehran Kheer Mix




Curry Leaves
Curry Leaves




Shan Egg Seasoning Mix
Shan Egg Seasoning Mix




Elephant Chakki Gold Atta
Elephant Chakki Gold Atta




Shan Biryani Masala Mix
Shan Biryani Masala Mix




Shan Nehari Curry Mix
Shan Nehari Curry Mix




Shan Chana Chaat Seasoning Mix
Shan Chana Chaat Seasoning Mix




Shan Lahori Charga Mix
Shan Lahori Charga Mix




Mogul Brand 10 kg.
Mogul Brand 10 kg.




Shan Tikka Seekh Kabab Mix
Shan Tikka Seekh Kabab Mix




Shan Kunna Matka Gosht Curry Mix
Shan Kunna Matka Gosht Curry Mix




Asli Atta 32 kg.
Asli Atta 32 kg.




Sweet Olives/Beer
Sweet Olives/Beer




Mehran Shami Kabab Masala
Mehran Shami Kabab Masala




Snake Gourd - Chichinda
Snake Gourd - Chichinda




Shan Meat & Vegetable Curry Mix
Shan Meat & Vegetable Curry Mix




Mehran Choley Masala.
Mehran Choley Masala.




CROWN MEAT SAMOSA'S
CROWN MEAT SAMOSA'S




Mehran Chaat Masala.
Mehran Chaat Masala.




Mehran Bombay Biryani Masala
Mehran Bombay Biryani Masala




AKASH BASMATI RICE 10 KG.
AKASH BASMATI RICE 10 KG.




Brinjal Small Round/Bhegun
Brinjal Small Round/Bhegun




Shan Dahi Bara Chaat Seasoning
Shan Dahi Bara Chaat Seasoning




Shan Liver Curry Mix
Shan Liver Curry Mix




Shan Beef Biryani Mix
Shan Beef Biryani Mix




Shan Chicken Tikka B.B.Q Mix
Shan Chicken Tikka B.B.Q Mix




Shan Tandoori Chicken Mix
Shan Tandoori Chicken Mix




Shan Chicken Curry Mix
Shan Chicken Curry Mix




Mehran Chicken Masala
Mehran Chicken Masala




Shan Chicken White Korma mix
Shan Chicken White Korma mix




Shan Bihari Kabab Mix
Shan Bihari Kabab Mix




Indian Green Chillies
Indian Green Chillies




Shan Aaloo Bhaji Curry Mix
Shan Aaloo Bhaji Curry Mix




Shan Keema Curry Mix
Shan Keema Curry Mix




Mehran Paya Masala.
Mehran Paya Masala.




Mehran Fish Masala
Mehran Fish Masala




Shan Kofta Curry Mix
Shan Kofta Curry Mix




Jamun
Jamun




Shan Pilau Biryani Mix
Shan Pilau Biryani Mix




Drumstick
Drumstick




Shan Easy Cook Haleem Mix.
Shan Easy Cook Haleem Mix.




Parwal
Parwal




Shan Kashmiri Rogan Josh Curry Mix
Shan Kashmiri Rogan Josh Curry Mix




CROWN CHICKEN SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S




Gourd Round / Loki Kadu
Gourd Round / Loki Kadu




Shan Chicken Jalfrezi Curry Mix
Shan Chicken Jalfrezi Curry Mix




Shan Chillie Pickle
Shan Chillie Pickle




 
falak_basmati_rice_banner.jpg
shaheenlogo.jpg
supermithai.jpg