ashrafiatta.jpg

 

Mehran Paya Masala.
Mehran Paya Masala.
Shan Chicken White Karahi Mix
Shan Chicken White Karahi Mix
Elephant Chakki Gold Atta
Elephant Chakki Gold Atta
Mogul Brand Brown 25 kg.
Mogul Brand Brown 25 kg.
Shan Fruit Chaat Seasoning Mix
Shan Fruit Chaat Seasoning Mix
Shan Hyderabadi Mixed Pickle
Shan Hyderabadi Mixed Pickle
Shan Paya Curry Mix
Shan Paya Curry Mix
Mehran Karahi Fry Gosht Masala.
Mehran Karahi Fry Gosht Masala.
Shan Kashmiri Rogan Josh Curry Mix
Shan Kashmiri Rogan Josh Curry Mix
Mehran Choley Masala.
Mehran Choley Masala.
Sugar Cane Cut
Sugar Cane Cut
Shan Stew Dopiaza Curry Mix
Shan Stew Dopiaza Curry Mix
Shan Shahi Haleem Mix.
Shan Shahi Haleem Mix.
Shan Dahi Bara Mix
Shan Dahi Bara Mix
Shan Kunna Matka Gosht Curry Mix
Shan Kunna Matka Gosht Curry Mix
Mogul Brand 25 kg.
Mogul Brand 25 kg.
Coconut/Narial
Coconut/Narial
Asli Atta Medium 10 kg.
Asli Atta Medium 10 kg.
Mehran Chicken Masala
Mehran Chicken Masala
Shan Chicken Jalfrezi Curry Mix
Shan Chicken Jalfrezi Curry Mix
African Mangoes Small
African Mangoes Small
Shan Dal Curry Mix
Shan Dal Curry Mix
Shan Achar/Pickle Seasoning Mix
Shan Achar/Pickle Seasoning Mix
Shan Butter Chicken Curry Mix
Shan Butter Chicken Curry Mix
Brinjal Small Round/Bhegun
Brinjal Small Round/Bhegun
ROZANA BASMATI RICE 20 KG.
ROZANA BASMATI RICE 20 KG.
Shan Punjabi Yakhni Pilau Mix
Shan Punjabi Yakhni Pilau Mix
Shan Chicken Biryani Mix
Shan Chicken Biryani Mix
Mogul Brand Brown 5 kg.
Mogul Brand Brown 5 kg.
Shan Tikka Seekh Kabab Mix
Shan Tikka Seekh Kabab Mix
Fish Seasoning Mix
Fish Seasoning Mix
Shan Rasmalai Mix
Shan Rasmalai Mix
Garlic/Lashun
Garlic/Lashun
Mehran Nehari Masala.
Mehran Nehari Masala.
Mehran Korma Masala.
Mehran Korma Masala.
Squash/Punjabi Tinda
Squash/Punjabi Tinda
Mehran Chapli Kabab Masala
Mehran Chapli Kabab Masala
Mehran Fish Masala
Mehran Fish Masala
Shan Lahori Charga Mix
Shan Lahori Charga Mix
Parwal
Parwal
Asli Atta 32 kg.
Asli Atta 32 kg.
Mehran Qeema Masala
Mehran Qeema Masala
Shan Pav Bhaji Mix
Shan Pav Bhaji Mix
Shan Pilau Biryani Mix
Shan Pilau Biryani Mix
Mogul Brand Chakki 10 kg.
Mogul Brand Chakki 10 kg.
Shan Bombay Biryani Mix
Shan Bombay Biryani Mix
Drumstick
Drumstick
Shan Tandoori Chicken Mix
Shan Tandoori Chicken Mix
Shan Liver Curry Mix
Shan Liver Curry Mix
Shan Easy Cook Haleem Mix.
Shan Easy Cook Haleem Mix.
Shan Tikkiya Kabab Masala Mix
Shan Tikkiya Kabab Masala Mix
Shan Chana Chaat Seasoning Mix
Shan Chana Chaat Seasoning Mix
Shaljam
Shaljam
Green Mangoes
Green Mangoes
Shan Pasanda Curry Mix
Shan Pasanda Curry Mix
Elephant Foot/Suran
Elephant Foot/Suran
Shan Aaloo Bhaji Curry Mix
Shan Aaloo Bhaji Curry Mix
Shan Mango Pickle 1 KG.
Shan Mango Pickle 1 KG.
Shan Haleem Masala Mix
Shan Haleem Masala Mix
Mehran Kheer Mix
Mehran Kheer Mix
Shan Pani Puri Masala Mix
Shan Pani Puri Masala Mix
Shan Chappli Kabab Mix
Shan Chappli Kabab Mix
Snake Gourd - Chichinda
Snake Gourd - Chichinda
AKASH BASMATI RICE 10 KG.
AKASH BASMATI RICE 10 KG.
Shan Chicken Tikka B.B.Q Mix
Shan Chicken Tikka B.B.Q Mix
Yam/Arvi
Yam/Arvi
Shan Korma Curry Mix
Shan Korma Curry Mix
Shan Sindhi Biryani Mix
Shan Sindhi Biryani Mix
Curry Leaves
Curry Leaves
Shan Chicken Curry Mix
Shan Chicken Curry Mix
Gourd Round / Loki Kadu
Gourd Round / Loki Kadu
Shan Curry Powder Mix
Shan Curry Powder Mix
FALAK BASMATI RICE 10 KG.
FALAK BASMATI RICE 10 KG.
Shan Egg Seasoning Mix
Shan Egg Seasoning Mix
Shan Beef Biryani Mix
Shan Beef Biryani Mix
Shan Chicken Handi Curry Mix
Shan Chicken Handi Curry Mix
Elephant Atta 25 kg.
Elephant Atta 25 kg.
Sugar Cane
Sugar Cane
Shan Karahi/Fry Gosht Curry Mix
Shan Karahi/Fry Gosht Curry Mix
Mehran Tandoori / B.B.Q. Masala
Mehran Tandoori / B.B.Q. Masala
Gourd Long / Loki Kadu
Gourd Long / Loki Kadu
Mehran Achar Gosht Masala.
Mehran Achar Gosht Masala.
Mehran Seekh Kabab Masala
Mehran Seekh Kabab Masala
Shan Gulab Jamun Mix
Shan Gulab Jamun Mix
Shan Chaat Masala Seasoning
Shan Chaat Masala Seasoning
FALAK BASMATI RICE 5 KG.
FALAK BASMATI RICE 5 KG.
Shan Kheer Mix
Shan Kheer Mix
Mehran Vegetable Masala.
Mehran Vegetable Masala.
Shan Chicken White Korma mix
Shan Chicken White Korma mix
Shan Shami Kabab Mix
Shan Shami Kabab Mix
CROWN VEG. SAMOSA'S
CROWN VEG. SAMOSA'S
Shan Keema Curry Mix
Shan Keema Curry Mix
Okra/Bhindi
Okra/Bhindi
Shan Chana Masala Mix
Shan Chana Masala Mix
Mehran Kofta Masala
Mehran Kofta Masala
Asli Atta Medium 5 kg.
Asli Atta Medium 5 kg.
Ginger/Adrakh
Ginger/Adrakh
Surinam Pepper
Surinam Pepper
Shan Chicken Broast Mix
Shan Chicken Broast Mix
Kinoo/Mandarin
Kinoo/Mandarin
CROWN VEGETABLE SAMOSA'S
CROWN VEGETABLE SAMOSA'S
Rawit/Green Chillies
Rawit/Green Chillies
Shan Pakora/Bhajia Mix.
Shan Pakora/Bhajia Mix.
Mehran Sindhi Biryani Masala
Mehran Sindhi Biryani Masala
Bitter Gourd / Karella
Bitter Gourd / Karella
Jamun
Jamun
Shan Chicken Ginger Curry Mix
Shan Chicken Ginger Curry Mix
Brinjal Long/ Bhegun
Brinjal Long/ Bhegun
Shan Kofta Curry Mix
Shan Kofta Curry Mix
Shan Murgh Cholay Curry Mix
Shan Murgh Cholay Curry Mix
Indian Green Chillies
Indian Green Chillies
Shan Mixed Pickle 1 KG.
Shan Mixed Pickle 1 KG.
Shan Bihari Kabab Mix
Shan Bihari Kabab Mix
Indian Gourd/Tindori
Indian Gourd/Tindori
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
Shan Nehari Curry Mix
Shan Nehari Curry Mix
Shan Vegetable Curry Mix
Shan Vegetable Curry Mix
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
Mogul Brand 10 kg.
Mogul Brand 10 kg.
CROWN MEAT SAMOSA'S
CROWN MEAT SAMOSA'S
Pumpkin Long
Pumpkin Long
Shan Biryani Masala Mix
Shan Biryani Masala Mix
Guava/Amroed
Guava/Amroed
Mehran Pullao Biryani Masala
Mehran Pullao Biryani Masala
Shan Fish Biryani Mix
Shan Fish Biryani Mix
Mehran Chaat Masala.
Mehran Chaat Masala.
Shan Lahori Fish Mix
Shan Lahori Fish Mix
Carrot/Gajar
Carrot/Gajar
Shan Meat Curry Masala Mix
Shan Meat Curry Masala Mix
Squash/Desi Tinda
Squash/Desi Tinda
AKASH BASMATI RICE 20 KG.
AKASH BASMATI RICE 20 KG.
Elephant Atta Medium 10 kg.
Elephant Atta Medium 10 kg.
AKASH BASMATI RICE 5 KG.
AKASH BASMATI RICE 5 KG.
Mehran Bombay Biryani Masala
Mehran Bombay Biryani Masala
Mehran Shami Kabab Masala
Mehran Shami Kabab Masala
Mehran Tikka Masala
Mehran Tikka Masala
Mogul Brand 5 kg.
Mogul Brand 5 kg.
Elephant Chakki Gold Atta 10 kg.
Elephant Chakki Gold Atta 10 kg.
Shan Mutton Biryani Mix
Shan Mutton Biryani Mix
Shan Seekh Kabab Mix
Shan Seekh Kabab Mix
Sweet Olives/Beer
Sweet Olives/Beer
Shan Tikka Boti Mix
Shan Tikka Boti Mix
Mehran Haleem Masala.
Mehran Haleem Masala.
Shan Chops/Steaks Mix
Shan Chops/Steaks Mix
Shan Kat-a-Kat Curry Mix
Shan Kat-a-Kat Curry Mix
Shan Chillie Pickle
Shan Chillie Pickle
Shan Roast Masala Mix
Shan Roast Masala Mix
Shan Achar Gosht Curry Mix
Shan Achar Gosht Curry Mix
Shan Dahi Bara Chaat Seasoning
Shan Dahi Bara Chaat Seasoning
Gourgettes/Tori
Gourgettes/Tori
Radish/Muli
Radish/Muli
Mehran Punjabi Pullao Masala
Mehran Punjabi Pullao Masala
Shan Meat & Vegetable Curry Mix
Shan Meat & Vegetable Curry Mix
 
falak_basmati_rice_banner.jpg
shaheenlogo.jpg
supermithai.jpg