ashrafiatta.jpg

 

Shan Chana Masala Mix
Shan Chana Masala Mix
Gourd Long / Loki Kadu
Gourd Long / Loki Kadu
African Mangoes Small
African Mangoes Small
Shan Chaat Masala Seasoning
Shan Chaat Masala Seasoning
Shan Sindhi Biryani Mix
Shan Sindhi Biryani Mix
Mehran Sindhi Biryani Masala
Mehran Sindhi Biryani Masala
Shan Chillie Pickle
Shan Chillie Pickle
Brinjal Long/ Bhegun
Brinjal Long/ Bhegun
Garlic/Lashun
Garlic/Lashun
Mehran Pullao Biryani Masala
Mehran Pullao Biryani Masala
Mehran Paya Masala.
Mehran Paya Masala.
Mehran Bombay Biryani Masala
Mehran Bombay Biryani Masala
Parwal
Parwal
Mehran Karahi Fry Gosht Masala.
Mehran Karahi Fry Gosht Masala.
Mehran Chapli Kabab Masala
Mehran Chapli Kabab Masala
Shan Liver Curry Mix
Shan Liver Curry Mix
FALAK BASMATI RICE 10 KG.
FALAK BASMATI RICE 10 KG.
Okra/Bhindi
Okra/Bhindi
Shan Curry Powder Mix
Shan Curry Powder Mix
Shan Punjabi Yakhni Pilau Mix
Shan Punjabi Yakhni Pilau Mix
Coconut/Narial
Coconut/Narial
Shan Stew Dopiaza Curry Mix
Shan Stew Dopiaza Curry Mix
Shan Chicken Ginger Curry Mix
Shan Chicken Ginger Curry Mix
Shan Pasanda Curry Mix
Shan Pasanda Curry Mix
Mehran Vegetable Masala.
Mehran Vegetable Masala.
Gourgettes/Tori
Gourgettes/Tori
Mehran Punjabi Pullao Masala
Mehran Punjabi Pullao Masala
Shan Fruit Chaat Seasoning Mix
Shan Fruit Chaat Seasoning Mix
Shan Achar/Pickle Seasoning Mix
Shan Achar/Pickle Seasoning Mix
Shan Kunna Matka Gosht Curry Mix
Shan Kunna Matka Gosht Curry Mix
Shan Lahori Charga Mix
Shan Lahori Charga Mix
Shan Pani Puri Masala Mix
Shan Pani Puri Masala Mix
Shan Paya Curry Mix
Shan Paya Curry Mix
Shan Biryani Masala Mix
Shan Biryani Masala Mix
Shan Nehari Curry Mix
Shan Nehari Curry Mix
Mehran Korma Masala.
Mehran Korma Masala.
Mogul Brand 25 kg.
Mogul Brand 25 kg.
Mehran Shami Kabab Masala
Mehran Shami Kabab Masala
Shan Achar Gosht Curry Mix
Shan Achar Gosht Curry Mix
Shan Shami Kabab Mix
Shan Shami Kabab Mix
Shan Shahi Haleem Mix.
Shan Shahi Haleem Mix.
Shan Beef Biryani Mix
Shan Beef Biryani Mix
Mogul Brand Chakki 10 kg.
Mogul Brand Chakki 10 kg.
Shan Chicken Jalfrezi Curry Mix
Shan Chicken Jalfrezi Curry Mix
Shan Chicken Handi Curry Mix
Shan Chicken Handi Curry Mix
CROWN VEG. SAMOSA'S
CROWN VEG. SAMOSA'S
Elephant Atta Medium 10 kg.
Elephant Atta Medium 10 kg.
Shan Seekh Kabab Mix
Shan Seekh Kabab Mix
Shan Dahi Bara Chaat Seasoning
Shan Dahi Bara Chaat Seasoning
Shan Haleem Masala Mix
Shan Haleem Masala Mix
Squash/Punjabi Tinda
Squash/Punjabi Tinda
Shan Tikka Seekh Kabab Mix
Shan Tikka Seekh Kabab Mix
Shan Gulab Jamun Mix
Shan Gulab Jamun Mix
Shan Kofta Curry Mix
Shan Kofta Curry Mix
Mehran Seekh Kabab Masala
Mehran Seekh Kabab Masala
Sugar Cane Cut
Sugar Cane Cut
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
Shan Mixed Pickle 1 KG.
Shan Mixed Pickle 1 KG.
Mehran Kofta Masala
Mehran Kofta Masala
Green Mangoes
Green Mangoes
AKASH BASMATI RICE 20 KG.
AKASH BASMATI RICE 20 KG.
Shan Aaloo Bhaji Curry Mix
Shan Aaloo Bhaji Curry Mix
FALAK BASMATI RICE 5 KG.
FALAK BASMATI RICE 5 KG.
Jamun
Jamun
Drumstick
Drumstick
Kinoo/Mandarin
Kinoo/Mandarin
Mehran Tandoori / B.B.Q. Masala
Mehran Tandoori / B.B.Q. Masala
Shan Kheer Mix
Shan Kheer Mix
Shan Chicken White Karahi Mix
Shan Chicken White Karahi Mix
Ginger/Adrakh
Ginger/Adrakh
Shan Bombay Biryani Mix
Shan Bombay Biryani Mix
Shan Chicken Biryani Mix
Shan Chicken Biryani Mix
ROZANA BASMATI RICE 20 KG.
ROZANA BASMATI RICE 20 KG.
Shan Meat & Vegetable Curry Mix
Shan Meat & Vegetable Curry Mix
Mehran Qeema Masala
Mehran Qeema Masala
Shan Kashmiri Rogan Josh Curry Mix
Shan Kashmiri Rogan Josh Curry Mix
Shan Chops/Steaks Mix
Shan Chops/Steaks Mix
Shan Lahori Fish Mix
Shan Lahori Fish Mix
Snake Gourd - Chichinda
Snake Gourd - Chichinda
Pumpkin Long
Pumpkin Long
Shan Chana Chaat Seasoning Mix
Shan Chana Chaat Seasoning Mix
Shan Hyderabadi Mixed Pickle
Shan Hyderabadi Mixed Pickle
Guava/Amroed
Guava/Amroed
Shan Mango Pickle 1 KG.
Shan Mango Pickle 1 KG.
Carrot/Gajar
Carrot/Gajar
Mehran Kheer Mix
Mehran Kheer Mix
Mehran Achar Gosht Masala.
Mehran Achar Gosht Masala.
Shan Vegetable Curry Mix
Shan Vegetable Curry Mix
Mogul Brand Brown 25 kg.
Mogul Brand Brown 25 kg.
Shan Tikkiya Kabab Masala Mix
Shan Tikkiya Kabab Masala Mix
Mehran Chicken Masala
Mehran Chicken Masala
Shan Butter Chicken Curry Mix
Shan Butter Chicken Curry Mix
Mehran Nehari Masala.
Mehran Nehari Masala.
Shan Chicken Tikka B.B.Q Mix
Shan Chicken Tikka B.B.Q Mix
Elephant Chakki Gold Atta
Elephant Chakki Gold Atta
Mogul Brand 10 kg.
Mogul Brand 10 kg.
Shan Pilau Biryani Mix
Shan Pilau Biryani Mix
AKASH BASMATI RICE 5 KG.
AKASH BASMATI RICE 5 KG.
Sweet Olives/Beer
Sweet Olives/Beer
Shan Kat-a-Kat Curry Mix
Shan Kat-a-Kat Curry Mix
Shan Dal Curry Mix
Shan Dal Curry Mix
AKASH BASMATI RICE 10 KG.
AKASH BASMATI RICE 10 KG.
Shan Murgh Cholay Curry Mix
Shan Murgh Cholay Curry Mix
Shan Roast Masala Mix
Shan Roast Masala Mix
Shan Korma Curry Mix
Shan Korma Curry Mix
Shaljam
Shaljam
Radish/Muli
Radish/Muli
Shan Egg Seasoning Mix
Shan Egg Seasoning Mix
Mehran Fish Masala
Mehran Fish Masala
Mogul Brand 5 kg.
Mogul Brand 5 kg.
Mehran Haleem Masala.
Mehran Haleem Masala.
Elephant Atta 25 kg.
Elephant Atta 25 kg.
CROWN MEAT SAMOSA'S
CROWN MEAT SAMOSA'S
Asli Atta Medium 5 kg.
Asli Atta Medium 5 kg.
Shan Karahi/Fry Gosht Curry Mix
Shan Karahi/Fry Gosht Curry Mix
CROWN VEGETABLE SAMOSA'S
CROWN VEGETABLE SAMOSA'S
Shan Chicken White Korma mix
Shan Chicken White Korma mix
Shan Chicken Curry Mix
Shan Chicken Curry Mix
Yam/Arvi
Yam/Arvi
Squash/Desi Tinda
Squash/Desi Tinda
Curry Leaves
Curry Leaves
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
Fish Seasoning Mix
Fish Seasoning Mix
Bitter Gourd / Karella
Bitter Gourd / Karella
Shan Pav Bhaji Mix
Shan Pav Bhaji Mix
Asli Atta Medium 10 kg.
Asli Atta Medium 10 kg.
Shan Pakora/Bhajia Mix.
Shan Pakora/Bhajia Mix.
Shan Easy Cook Haleem Mix.
Shan Easy Cook Haleem Mix.
Elephant Foot/Suran
Elephant Foot/Suran
Surinam Pepper
Surinam Pepper
Mehran Choley Masala.
Mehran Choley Masala.
Shan Bihari Kabab Mix
Shan Bihari Kabab Mix
Sugar Cane
Sugar Cane
Brinjal Small Round/Bhegun
Brinjal Small Round/Bhegun
Mogul Brand Brown 5 kg.
Mogul Brand Brown 5 kg.
Gourd Round / Loki Kadu
Gourd Round / Loki Kadu
Shan Tandoori Chicken Mix
Shan Tandoori Chicken Mix
Indian Green Chillies
Indian Green Chillies
Shan Chappli Kabab Mix
Shan Chappli Kabab Mix
Indian Gourd/Tindori
Indian Gourd/Tindori
Shan Meat Curry Masala Mix
Shan Meat Curry Masala Mix
Shan Rasmalai Mix
Shan Rasmalai Mix
Mehran Tikka Masala
Mehran Tikka Masala
Rawit/Green Chillies
Rawit/Green Chillies
Shan Fish Biryani Mix
Shan Fish Biryani Mix
Asli Atta 32 kg.
Asli Atta 32 kg.
Mehran Chaat Masala.
Mehran Chaat Masala.
Shan Mutton Biryani Mix
Shan Mutton Biryani Mix
Shan Keema Curry Mix
Shan Keema Curry Mix
Elephant Chakki Gold Atta 10 kg.
Elephant Chakki Gold Atta 10 kg.
Shan Dahi Bara Mix
Shan Dahi Bara Mix
Shan Tikka Boti Mix
Shan Tikka Boti Mix
Shan Chicken Broast Mix
Shan Chicken Broast Mix
 
falak_basmati_rice_banner.jpg
shaheenlogo.jpg
supermithai.jpg