ashrafiatta.jpg

 

Shan Chops/Steaks Mix
Shan Chops/Steaks Mix
Mehran Nehari Masala.
Mehran Nehari Masala.
Mehran Bombay Biryani Masala
Mehran Bombay Biryani Masala
Shan Hyderabadi Mixed Pickle
Shan Hyderabadi Mixed Pickle
Shan Tikka Boti Mix
Shan Tikka Boti Mix
Shan Pakora/Bhajia Mix.
Shan Pakora/Bhajia Mix.
Shan Paya Curry Mix
Shan Paya Curry Mix
Shan Pav Bhaji Mix
Shan Pav Bhaji Mix
Shan Beef Biryani Mix
Shan Beef Biryani Mix
Gourd Long / Loki Kadu
Gourd Long / Loki Kadu
Shan Chicken Broast Mix
Shan Chicken Broast Mix
Parwal
Parwal
African Mangoes Small
African Mangoes Small
Shan Chana Masala Mix
Shan Chana Masala Mix
Garlic/Lashun
Garlic/Lashun
Shan Pani Puri Masala Mix
Shan Pani Puri Masala Mix
Mehran Paya Masala.
Mehran Paya Masala.
Shan Fish Biryani Mix
Shan Fish Biryani Mix
FALAK BASMATI RICE 10 KG.
FALAK BASMATI RICE 10 KG.
Shan Lahori Fish Mix
Shan Lahori Fish Mix
Shan Chicken White Karahi Mix
Shan Chicken White Karahi Mix
Shan Achar Gosht Curry Mix
Shan Achar Gosht Curry Mix
Mehran Kheer Mix
Mehran Kheer Mix
Indian Green Chillies
Indian Green Chillies
Asli Atta 32 kg.
Asli Atta 32 kg.
Gourd Round / Loki Kadu
Gourd Round / Loki Kadu
Sweet Olives/Beer
Sweet Olives/Beer
Mehran Seekh Kabab Masala
Mehran Seekh Kabab Masala
Elephant Chakki Gold Atta 10 kg.
Elephant Chakki Gold Atta 10 kg.
Mehran Chaat Masala.
Mehran Chaat Masala.
Shan Chicken Handi Curry Mix
Shan Chicken Handi Curry Mix
Shan Kunna Matka Gosht Curry Mix
Shan Kunna Matka Gosht Curry Mix
Shan Tandoori Chicken Mix
Shan Tandoori Chicken Mix
Mehran Chicken Masala
Mehran Chicken Masala
Shan Chicken White Korma mix
Shan Chicken White Korma mix
Shan Keema Curry Mix
Shan Keema Curry Mix
Shan Haleem Masala Mix
Shan Haleem Masala Mix
Shan Gulab Jamun Mix
Shan Gulab Jamun Mix
Mehran Tandoori / B.B.Q. Masala
Mehran Tandoori / B.B.Q. Masala
Shan Stew Dopiaza Curry Mix
Shan Stew Dopiaza Curry Mix
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
Elephant Foot/Suran
Elephant Foot/Suran
Curry Leaves
Curry Leaves
Shan Kheer Mix
Shan Kheer Mix
Mehran Fish Masala
Mehran Fish Masala
ROZANA BASMATI RICE 20 KG.
ROZANA BASMATI RICE 20 KG.
Shan Punjabi Yakhni Pilau Mix
Shan Punjabi Yakhni Pilau Mix
Elephant Atta 25 kg.
Elephant Atta 25 kg.
Pumpkin Long
Pumpkin Long
Shan Biryani Masala Mix
Shan Biryani Masala Mix
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
Snake Gourd - Chichinda
Snake Gourd - Chichinda
Brinjal Long/ Bhegun
Brinjal Long/ Bhegun
Indian Gourd/Tindori
Indian Gourd/Tindori
Drumstick
Drumstick
Carrot/Gajar
Carrot/Gajar
Shan Fruit Chaat Seasoning Mix
Shan Fruit Chaat Seasoning Mix
Shan Seekh Kabab Mix
Shan Seekh Kabab Mix
Ginger/Adrakh
Ginger/Adrakh
Shan Chicken Curry Mix
Shan Chicken Curry Mix
Shan Chillie Pickle
Shan Chillie Pickle
CROWN VEGETABLE SAMOSA'S
CROWN VEGETABLE SAMOSA'S
Shan Mutton Biryani Mix
Shan Mutton Biryani Mix
Shan Tikkiya Kabab Masala Mix
Shan Tikkiya Kabab Masala Mix
Shan Kashmiri Rogan Josh Curry Mix
Shan Kashmiri Rogan Josh Curry Mix
Mogul Brand Chakki 10 kg.
Mogul Brand Chakki 10 kg.
Shan Easy Cook Haleem Mix.
Shan Easy Cook Haleem Mix.
Okra/Bhindi
Okra/Bhindi
Fish Seasoning Mix
Fish Seasoning Mix
Shan Kat-a-Kat Curry Mix
Shan Kat-a-Kat Curry Mix
Mehran Karahi Fry Gosht Masala.
Mehran Karahi Fry Gosht Masala.
Mehran Choley Masala.
Mehran Choley Masala.
Mehran Korma Masala.
Mehran Korma Masala.
Mogul Brand 10 kg.
Mogul Brand 10 kg.
FALAK BASMATI RICE 5 KG.
FALAK BASMATI RICE 5 KG.
Shan Achar/Pickle Seasoning Mix
Shan Achar/Pickle Seasoning Mix
Mehran Vegetable Masala.
Mehran Vegetable Masala.
Shan Chappli Kabab Mix
Shan Chappli Kabab Mix
Coconut/Narial
Coconut/Narial
Shan Liver Curry Mix
Shan Liver Curry Mix
Shan Mango Pickle 1 KG.
Shan Mango Pickle 1 KG.
Mogul Brand 5 kg.
Mogul Brand 5 kg.
Shan Dal Curry Mix
Shan Dal Curry Mix
Shan Chicken Biryani Mix
Shan Chicken Biryani Mix
Shan Mixed Pickle 1 KG.
Shan Mixed Pickle 1 KG.
Shan Roast Masala Mix
Shan Roast Masala Mix
AKASH BASMATI RICE 20 KG.
AKASH BASMATI RICE 20 KG.
Shan Chicken Ginger Curry Mix
Shan Chicken Ginger Curry Mix
Mehran Haleem Masala.
Mehran Haleem Masala.
Mehran Qeema Masala
Mehran Qeema Masala
Shan Nehari Curry Mix
Shan Nehari Curry Mix
Yam/Arvi
Yam/Arvi
Mehran Achar Gosht Masala.
Mehran Achar Gosht Masala.
Kinoo/Mandarin
Kinoo/Mandarin
Shan Meat & Vegetable Curry Mix
Shan Meat & Vegetable Curry Mix
Shan Chicken Jalfrezi Curry Mix
Shan Chicken Jalfrezi Curry Mix
Gourgettes/Tori
Gourgettes/Tori
Shan Kofta Curry Mix
Shan Kofta Curry Mix
Guava/Amroed
Guava/Amroed
Shan Chicken Tikka B.B.Q Mix
Shan Chicken Tikka B.B.Q Mix
Shan Shami Kabab Mix
Shan Shami Kabab Mix
Shan Bihari Kabab Mix
Shan Bihari Kabab Mix
Shan Butter Chicken Curry Mix
Shan Butter Chicken Curry Mix
Shan Korma Curry Mix
Shan Korma Curry Mix
Shan Pasanda Curry Mix
Shan Pasanda Curry Mix
Mehran Punjabi Pullao Masala
Mehran Punjabi Pullao Masala
Shan Chaat Masala Seasoning
Shan Chaat Masala Seasoning
Shan Vegetable Curry Mix
Shan Vegetable Curry Mix
Shan Dahi Bara Mix
Shan Dahi Bara Mix
Shan Bombay Biryani Mix
Shan Bombay Biryani Mix
Shan Egg Seasoning Mix
Shan Egg Seasoning Mix
Brinjal Small Round/Bhegun
Brinjal Small Round/Bhegun
Mehran Sindhi Biryani Masala
Mehran Sindhi Biryani Masala
Squash/Punjabi Tinda
Squash/Punjabi Tinda
Rawit/Green Chillies
Rawit/Green Chillies
Shan Curry Powder Mix
Shan Curry Powder Mix
Mogul Brand 25 kg.
Mogul Brand 25 kg.
Shan Rasmalai Mix
Shan Rasmalai Mix
CROWN VEG. SAMOSA'S
CROWN VEG. SAMOSA'S
Mehran Pullao Biryani Masala
Mehran Pullao Biryani Masala
Mogul Brand Brown 25 kg.
Mogul Brand Brown 25 kg.
Shan Tikka Seekh Kabab Mix
Shan Tikka Seekh Kabab Mix
Mehran Kofta Masala
Mehran Kofta Masala
Shan Chana Chaat Seasoning Mix
Shan Chana Chaat Seasoning Mix
Squash/Desi Tinda
Squash/Desi Tinda
Shan Sindhi Biryani Mix
Shan Sindhi Biryani Mix
Elephant Chakki Gold Atta
Elephant Chakki Gold Atta
Asli Atta Medium 5 kg.
Asli Atta Medium 5 kg.
Mogul Brand Brown 5 kg.
Mogul Brand Brown 5 kg.
Sugar Cane
Sugar Cane
AKASH BASMATI RICE 10 KG.
AKASH BASMATI RICE 10 KG.
Mehran Chapli Kabab Masala
Mehran Chapli Kabab Masala
Bitter Gourd / Karella
Bitter Gourd / Karella
Shan Shahi Haleem Mix.
Shan Shahi Haleem Mix.
CROWN MEAT SAMOSA'S
CROWN MEAT SAMOSA'S
Shan Dahi Bara Chaat Seasoning
Shan Dahi Bara Chaat Seasoning
Green Mangoes
Green Mangoes
Sugar Cane Cut
Sugar Cane Cut
Shan Meat Curry Masala Mix
Shan Meat Curry Masala Mix
Shan Murgh Cholay Curry Mix
Shan Murgh Cholay Curry Mix
Shan Aaloo Bhaji Curry Mix
Shan Aaloo Bhaji Curry Mix
Asli Atta Medium 10 kg.
Asli Atta Medium 10 kg.
AKASH BASMATI RICE 5 KG.
AKASH BASMATI RICE 5 KG.
Shan Karahi/Fry Gosht Curry Mix
Shan Karahi/Fry Gosht Curry Mix
Radish/Muli
Radish/Muli
Shan Lahori Charga Mix
Shan Lahori Charga Mix
Shan Pilau Biryani Mix
Shan Pilau Biryani Mix
Shaljam
Shaljam
Jamun
Jamun
Mehran Tikka Masala
Mehran Tikka Masala
Surinam Pepper
Surinam Pepper
Elephant Atta Medium 10 kg.
Elephant Atta Medium 10 kg.
Mehran Shami Kabab Masala
Mehran Shami Kabab Masala
Welcome to Our Online shop
 
falak_basmati_rice_banner.jpg
shaheenlogo.jpg
supermithai.jpg