ashrafiatta.jpg

 

Shan Shami Kabab Mix
Shan Shami Kabab Mix
Squash/Punjabi Tinda
Squash/Punjabi Tinda
African Mangoes Small
African Mangoes Small
Shan Chicken Broast Mix
Shan Chicken Broast Mix
Parwal
Parwal
Elephant Chakki Gold Atta
Elephant Chakki Gold Atta
Shan Easy Cook Haleem Mix.
Shan Easy Cook Haleem Mix.
Sweet Olives/Beer
Sweet Olives/Beer
Shan Lahori Fish Mix
Shan Lahori Fish Mix
Ginger/Adrakh
Ginger/Adrakh
Shan Pani Puri Masala Mix
Shan Pani Puri Masala Mix
Shan Keema Curry Mix
Shan Keema Curry Mix
Mehran Vegetable Masala.
Mehran Vegetable Masala.
Shan Beef Biryani Mix
Shan Beef Biryani Mix
Squash/Desi Tinda
Squash/Desi Tinda
Mehran Karahi Fry Gosht Masala.
Mehran Karahi Fry Gosht Masala.
Mehran Chaat Masala.
Mehran Chaat Masala.
Shan Seekh Kabab Mix
Shan Seekh Kabab Mix
Shan Biryani Masala Mix
Shan Biryani Masala Mix
CROWN VEG. SAMOSA'S
CROWN VEG. SAMOSA'S
Shan Chicken Curry Mix
Shan Chicken Curry Mix
Shan Chicken Tikka B.B.Q Mix
Shan Chicken Tikka B.B.Q Mix
Mogul Brand Brown 25 kg.
Mogul Brand Brown 25 kg.
Shan Chicken White Karahi Mix
Shan Chicken White Karahi Mix
Shan Pav Bhaji Mix
Shan Pav Bhaji Mix
Shan Paya Curry Mix
Shan Paya Curry Mix
Shan Achar/Pickle Seasoning Mix
Shan Achar/Pickle Seasoning Mix
Shan Liver Curry Mix
Shan Liver Curry Mix
Snake Gourd - Chichinda
Snake Gourd - Chichinda
Shan Chillie Pickle
Shan Chillie Pickle
Jamun
Jamun
Shan Vegetable Curry Mix
Shan Vegetable Curry Mix
Surinam Pepper
Surinam Pepper
Shan Lahori Charga Mix
Shan Lahori Charga Mix
Shan Achar Gosht Curry Mix
Shan Achar Gosht Curry Mix
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
Shan Kofta Curry Mix
Shan Kofta Curry Mix
Mehran Sindhi Biryani Masala
Mehran Sindhi Biryani Masala
Asli Atta 32 kg.
Asli Atta 32 kg.
Shan Aaloo Bhaji Curry Mix
Shan Aaloo Bhaji Curry Mix
Indian Green Chillies
Indian Green Chillies
Shan Karahi/Fry Gosht Curry Mix
Shan Karahi/Fry Gosht Curry Mix
Shan Curry Powder Mix
Shan Curry Powder Mix
Mehran Kofta Masala
Mehran Kofta Masala
Mehran Tandoori / B.B.Q. Masala
Mehran Tandoori / B.B.Q. Masala
Fish Seasoning Mix
Fish Seasoning Mix
Shan Pilau Biryani Mix
Shan Pilau Biryani Mix
Mehran Paya Masala.
Mehran Paya Masala.
Shan Tikkiya Kabab Masala Mix
Shan Tikkiya Kabab Masala Mix
Mogul Brand 25 kg.
Mogul Brand 25 kg.
Shan Chops/Steaks Mix
Shan Chops/Steaks Mix
Bitter Gourd / Karella
Bitter Gourd / Karella
Sugar Cane
Sugar Cane
Mehran Korma Masala.
Mehran Korma Masala.
ROZANA BASMATI RICE 20 KG.
ROZANA BASMATI RICE 20 KG.
Mogul Brand 10 kg.
Mogul Brand 10 kg.
Elephant Foot/Suran
Elephant Foot/Suran
Mehran Fish Masala
Mehran Fish Masala
Brinjal Long/ Bhegun
Brinjal Long/ Bhegun
Mogul Brand Chakki 10 kg.
Mogul Brand Chakki 10 kg.
Shan Stew Dopiaza Curry Mix
Shan Stew Dopiaza Curry Mix
Shan Chicken White Korma mix
Shan Chicken White Korma mix
Carrot/Gajar
Carrot/Gajar
Shan Mango Pickle 1 KG.
Shan Mango Pickle 1 KG.
AKASH BASMATI RICE 10 KG.
AKASH BASMATI RICE 10 KG.
Yam/Arvi
Yam/Arvi
Mogul Brand Brown 5 kg.
Mogul Brand Brown 5 kg.
Mehran Pullao Biryani Masala
Mehran Pullao Biryani Masala
Shan Pakora/Bhajia Mix.
Shan Pakora/Bhajia Mix.
Shan Chana Masala Mix
Shan Chana Masala Mix
Shan Egg Seasoning Mix
Shan Egg Seasoning Mix
Shan Kheer Mix
Shan Kheer Mix
Mogul Brand 5 kg.
Mogul Brand 5 kg.
Shan Mixed Pickle 1 KG.
Shan Mixed Pickle 1 KG.
Gourgettes/Tori
Gourgettes/Tori
AKASH BASMATI RICE 5 KG.
AKASH BASMATI RICE 5 KG.
Mehran Punjabi Pullao Masala
Mehran Punjabi Pullao Masala
Shan Meat Curry Masala Mix
Shan Meat Curry Masala Mix
Mehran Nehari Masala.
Mehran Nehari Masala.
Brinjal Small Round/Bhegun
Brinjal Small Round/Bhegun
Pumpkin Long
Pumpkin Long
CROWN MEAT SAMOSA'S
CROWN MEAT SAMOSA'S
Mehran Achar Gosht Masala.
Mehran Achar Gosht Masala.
Shan Mutton Biryani Mix
Shan Mutton Biryani Mix
Shan Bombay Biryani Mix
Shan Bombay Biryani Mix
Shan Kunna Matka Gosht Curry Mix
Shan Kunna Matka Gosht Curry Mix
Shan Haleem Masala Mix
Shan Haleem Masala Mix
Shan Murgh Cholay Curry Mix
Shan Murgh Cholay Curry Mix
Shan Fruit Chaat Seasoning Mix
Shan Fruit Chaat Seasoning Mix
Shan Sindhi Biryani Mix
Shan Sindhi Biryani Mix
Shan Korma Curry Mix
Shan Korma Curry Mix
Shan Kashmiri Rogan Josh Curry Mix
Shan Kashmiri Rogan Josh Curry Mix
Shan Dahi Bara Chaat Seasoning
Shan Dahi Bara Chaat Seasoning
Indian Gourd/Tindori
Indian Gourd/Tindori
Shan Tandoori Chicken Mix
Shan Tandoori Chicken Mix
Gourd Long / Loki Kadu
Gourd Long / Loki Kadu
Asli Atta Medium 5 kg.
Asli Atta Medium 5 kg.
Shan Tikka Boti Mix
Shan Tikka Boti Mix
Shan Chicken Biryani Mix
Shan Chicken Biryani Mix
Sugar Cane Cut
Sugar Cane Cut
Okra/Bhindi
Okra/Bhindi
Shan Fish Biryani Mix
Shan Fish Biryani Mix
AKASH BASMATI RICE 20 KG.
AKASH BASMATI RICE 20 KG.
Shan Butter Chicken Curry Mix
Shan Butter Chicken Curry Mix
Shan Chana Chaat Seasoning Mix
Shan Chana Chaat Seasoning Mix
Shan Hyderabadi Mixed Pickle
Shan Hyderabadi Mixed Pickle
Mehran Seekh Kabab Masala
Mehran Seekh Kabab Masala
Shan Punjabi Yakhni Pilau Mix
Shan Punjabi Yakhni Pilau Mix
FALAK BASMATI RICE 5 KG.
FALAK BASMATI RICE 5 KG.
Elephant Atta Medium 10 kg.
Elephant Atta Medium 10 kg.
Shan Roast Masala Mix
Shan Roast Masala Mix
Gourd Round / Loki Kadu
Gourd Round / Loki Kadu
Rawit/Green Chillies
Rawit/Green Chillies
Elephant Atta 25 kg.
Elephant Atta 25 kg.
Mehran Choley Masala.
Mehran Choley Masala.
Shan Chaat Masala Seasoning
Shan Chaat Masala Seasoning
Shan Bihari Kabab Mix
Shan Bihari Kabab Mix
Shan Tikka Seekh Kabab Mix
Shan Tikka Seekh Kabab Mix
Shan Dahi Bara Mix
Shan Dahi Bara Mix
FALAK BASMATI RICE 10 KG.
FALAK BASMATI RICE 10 KG.
Mehran Chapli Kabab Masala
Mehran Chapli Kabab Masala
Shaljam
Shaljam
Garlic/Lashun
Garlic/Lashun
Shan Chicken Jalfrezi Curry Mix
Shan Chicken Jalfrezi Curry Mix
Shan Chicken Handi Curry Mix
Shan Chicken Handi Curry Mix
Mehran Qeema Masala
Mehran Qeema Masala
Shan Dal Curry Mix
Shan Dal Curry Mix
Shan Nehari Curry Mix
Shan Nehari Curry Mix
Shan Rasmalai Mix
Shan Rasmalai Mix
Mehran Kheer Mix
Mehran Kheer Mix
Shan Chappli Kabab Mix
Shan Chappli Kabab Mix
Drumstick
Drumstick
Shan Gulab Jamun Mix
Shan Gulab Jamun Mix
Shan Shahi Haleem Mix.
Shan Shahi Haleem Mix.
CROWN VEGETABLE SAMOSA'S
CROWN VEGETABLE SAMOSA'S
Shan Kat-a-Kat Curry Mix
Shan Kat-a-Kat Curry Mix
Mehran Tikka Masala
Mehran Tikka Masala
Green Mangoes
Green Mangoes
Elephant Chakki Gold Atta 10 kg.
Elephant Chakki Gold Atta 10 kg.
Mehran Haleem Masala.
Mehran Haleem Masala.
Curry Leaves
Curry Leaves
Shan Chicken Ginger Curry Mix
Shan Chicken Ginger Curry Mix
Mehran Bombay Biryani Masala
Mehran Bombay Biryani Masala
Shan Meat & Vegetable Curry Mix
Shan Meat & Vegetable Curry Mix
Radish/Muli
Radish/Muli
Guava/Amroed
Guava/Amroed
Mehran Chicken Masala
Mehran Chicken Masala
Coconut/Narial
Coconut/Narial
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
Asli Atta Medium 10 kg.
Asli Atta Medium 10 kg.
Mehran Shami Kabab Masala
Mehran Shami Kabab Masala
Kinoo/Mandarin
Kinoo/Mandarin
Shan Pasanda Curry Mix
Shan Pasanda Curry Mix
Welcome to Our Online shop
 
falak_basmati_rice_banner.jpg
shaheenlogo.jpg
supermithai.jpg