ashrafiatta.jpg

 

Radish/Muli
Radish/Muli
Elephant Atta 25 kg.
Elephant Atta 25 kg.
Shan Pakora/Bhajia Mix.
Shan Pakora/Bhajia Mix.
Shan Meat & Vegetable Curry Mix
Shan Meat & Vegetable Curry Mix
Mehran Shami Kabab Masala
Mehran Shami Kabab Masala
Drumstick
Drumstick
Shan Chicken Ginger Curry Mix
Shan Chicken Ginger Curry Mix
Mehran Bombay Biryani Masala
Mehran Bombay Biryani Masala
Shan Tikkiya Kabab Masala Mix
Shan Tikkiya Kabab Masala Mix
Shan Chana Masala Mix
Shan Chana Masala Mix
Mehran Sindhi Biryani Masala
Mehran Sindhi Biryani Masala
Garlic/Lashun
Garlic/Lashun
Gourd Round / Loki Kadu
Gourd Round / Loki Kadu
Rawit/Green Chillies
Rawit/Green Chillies
Shan Achar Gosht Curry Mix
Shan Achar Gosht Curry Mix
Shan Mutton Biryani Mix
Shan Mutton Biryani Mix
Parwal
Parwal
Mehran Chicken Masala
Mehran Chicken Masala
Shan Pasanda Curry Mix
Shan Pasanda Curry Mix
AKASH BASMATI RICE 5 KG.
AKASH BASMATI RICE 5 KG.
Shan Chicken Broast Mix
Shan Chicken Broast Mix
Shaljam
Shaljam
Shan Biryani Masala Mix
Shan Biryani Masala Mix
Mehran Pullao Biryani Masala
Mehran Pullao Biryani Masala
Shan Chicken White Karahi Mix
Shan Chicken White Karahi Mix
Asli Atta Medium 10 kg.
Asli Atta Medium 10 kg.
Shan Stew Dopiaza Curry Mix
Shan Stew Dopiaza Curry Mix
Shan Tikka Seekh Kabab Mix
Shan Tikka Seekh Kabab Mix
Mehran Seekh Kabab Masala
Mehran Seekh Kabab Masala
Green Mangoes
Green Mangoes
Shan Bombay Biryani Mix
Shan Bombay Biryani Mix
AKASH BASMATI RICE 20 KG.
AKASH BASMATI RICE 20 KG.
Indian Green Chillies
Indian Green Chillies
Shan Rasmalai Mix
Shan Rasmalai Mix
Shan Tandoori Chicken Mix
Shan Tandoori Chicken Mix
Squash/Desi Tinda
Squash/Desi Tinda
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
Shan Mango Pickle 1 KG.
Shan Mango Pickle 1 KG.
CROWN VEGETABLE SAMOSA'S
CROWN VEGETABLE SAMOSA'S
Asli Atta 32 kg.
Asli Atta 32 kg.
Shan Butter Chicken Curry Mix
Shan Butter Chicken Curry Mix
Shan Roast Masala Mix
Shan Roast Masala Mix
Shan Fish Biryani Mix
Shan Fish Biryani Mix
Sweet Olives/Beer
Sweet Olives/Beer
Shan Kunna Matka Gosht Curry Mix
Shan Kunna Matka Gosht Curry Mix
Mehran Kofta Masala
Mehran Kofta Masala
AKASH BASMATI RICE 10 KG.
AKASH BASMATI RICE 10 KG.
Shan Aaloo Bhaji Curry Mix
Shan Aaloo Bhaji Curry Mix
Shan Egg Seasoning Mix
Shan Egg Seasoning Mix
Mehran Tandoori / B.B.Q. Masala
Mehran Tandoori / B.B.Q. Masala
Shan Chicken Biryani Mix
Shan Chicken Biryani Mix
Mehran Nehari Masala.
Mehran Nehari Masala.
Shan Seekh Kabab Mix
Shan Seekh Kabab Mix
Shan Liver Curry Mix
Shan Liver Curry Mix
Shan Chicken Handi Curry Mix
Shan Chicken Handi Curry Mix
Sugar Cane Cut
Sugar Cane Cut
Shan Vegetable Curry Mix
Shan Vegetable Curry Mix
Shan Chicken Tikka B.B.Q Mix
Shan Chicken Tikka B.B.Q Mix
Surinam Pepper
Surinam Pepper
FALAK BASMATI RICE 10 KG.
FALAK BASMATI RICE 10 KG.
Elephant Foot/Suran
Elephant Foot/Suran
Shan Murgh Cholay Curry Mix
Shan Murgh Cholay Curry Mix
Mehran Choley Masala.
Mehran Choley Masala.
Shan Kashmiri Rogan Josh Curry Mix
Shan Kashmiri Rogan Josh Curry Mix
Shan Beef Biryani Mix
Shan Beef Biryani Mix
Shan Haleem Masala Mix
Shan Haleem Masala Mix
Shan Fruit Chaat Seasoning Mix
Shan Fruit Chaat Seasoning Mix
Mehran Tikka Masala
Mehran Tikka Masala
Shan Kat-a-Kat Curry Mix
Shan Kat-a-Kat Curry Mix
Elephant Chakki Gold Atta 10 kg.
Elephant Chakki Gold Atta 10 kg.
Yam/Arvi
Yam/Arvi
Shan Lahori Charga Mix
Shan Lahori Charga Mix
Mogul Brand Chakki 10 kg.
Mogul Brand Chakki 10 kg.
Shan Chicken Curry Mix
Shan Chicken Curry Mix
Shan Chicken Jalfrezi Curry Mix
Shan Chicken Jalfrezi Curry Mix
Elephant Chakki Gold Atta
Elephant Chakki Gold Atta
ROZANA BASMATI RICE 20 KG.
ROZANA BASMATI RICE 20 KG.
Pumpkin Long
Pumpkin Long
Ginger/Adrakh
Ginger/Adrakh
Carrot/Gajar
Carrot/Gajar
Shan Dahi Bara Mix
Shan Dahi Bara Mix
Mehran Qeema Masala
Mehran Qeema Masala
Shan Chicken White Korma mix
Shan Chicken White Korma mix
Shan Chaat Masala Seasoning
Shan Chaat Masala Seasoning
Asli Atta Medium 5 kg.
Asli Atta Medium 5 kg.
CROWN MEAT SAMOSA'S
CROWN MEAT SAMOSA'S
Shan Pilau Biryani Mix
Shan Pilau Biryani Mix
Mogul Brand 5 kg.
Mogul Brand 5 kg.
Okra/Bhindi
Okra/Bhindi
Shan Meat Curry Masala Mix
Shan Meat Curry Masala Mix
Shan Korma Curry Mix
Shan Korma Curry Mix
Shan Mixed Pickle 1 KG.
Shan Mixed Pickle 1 KG.
Mehran Kheer Mix
Mehran Kheer Mix
Shan Shahi Haleem Mix.
Shan Shahi Haleem Mix.
Shan Kofta Curry Mix
Shan Kofta Curry Mix
Mogul Brand 25 kg.
Mogul Brand 25 kg.
Gourd Long / Loki Kadu
Gourd Long / Loki Kadu
Shan Pani Puri Masala Mix
Shan Pani Puri Masala Mix
Shan Paya Curry Mix
Shan Paya Curry Mix
Shan Dal Curry Mix
Shan Dal Curry Mix
Shan Shami Kabab Mix
Shan Shami Kabab Mix
Shan Chana Chaat Seasoning Mix
Shan Chana Chaat Seasoning Mix
Shan Sindhi Biryani Mix
Shan Sindhi Biryani Mix
Kinoo/Mandarin
Kinoo/Mandarin
Shan Nehari Curry Mix
Shan Nehari Curry Mix
Guava/Amroed
Guava/Amroed
Sugar Cane
Sugar Cane
Indian Gourd/Tindori
Indian Gourd/Tindori
FALAK BASMATI RICE 5 KG.
FALAK BASMATI RICE 5 KG.
Mogul Brand 10 kg.
Mogul Brand 10 kg.
African Mangoes Small
African Mangoes Small
Fish Seasoning Mix
Fish Seasoning Mix
Snake Gourd - Chichinda
Snake Gourd - Chichinda
Mehran Korma Masala.
Mehran Korma Masala.
Shan Pav Bhaji Mix
Shan Pav Bhaji Mix
Mehran Karahi Fry Gosht Masala.
Mehran Karahi Fry Gosht Masala.
Mehran Chapli Kabab Masala
Mehran Chapli Kabab Masala
Elephant Atta Medium 10 kg.
Elephant Atta Medium 10 kg.
Shan Chops/Steaks Mix
Shan Chops/Steaks Mix
Coconut/Narial
Coconut/Narial
Mehran Paya Masala.
Mehran Paya Masala.
Shan Hyderabadi Mixed Pickle
Shan Hyderabadi Mixed Pickle
Mehran Achar Gosht Masala.
Mehran Achar Gosht Masala.
Mehran Haleem Masala.
Mehran Haleem Masala.
Mehran Chaat Masala.
Mehran Chaat Masala.
Mehran Punjabi Pullao Masala
Mehran Punjabi Pullao Masala
Shan Punjabi Yakhni Pilau Mix
Shan Punjabi Yakhni Pilau Mix
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
Mogul Brand Brown 5 kg.
Mogul Brand Brown 5 kg.
Shan Bihari Kabab Mix
Shan Bihari Kabab Mix
Mehran Vegetable Masala.
Mehran Vegetable Masala.
Gourgettes/Tori
Gourgettes/Tori
Squash/Punjabi Tinda
Squash/Punjabi Tinda
Shan Kheer Mix
Shan Kheer Mix
Brinjal Long/ Bhegun
Brinjal Long/ Bhegun
Shan Easy Cook Haleem Mix.
Shan Easy Cook Haleem Mix.
Shan Gulab Jamun Mix
Shan Gulab Jamun Mix
CROWN VEG. SAMOSA'S
CROWN VEG. SAMOSA'S
Shan Tikka Boti Mix
Shan Tikka Boti Mix
Shan Dahi Bara Chaat Seasoning
Shan Dahi Bara Chaat Seasoning
Shan Lahori Fish Mix
Shan Lahori Fish Mix
Shan Chappli Kabab Mix
Shan Chappli Kabab Mix
Shan Keema Curry Mix
Shan Keema Curry Mix
Curry Leaves
Curry Leaves
Brinjal Small Round/Bhegun
Brinjal Small Round/Bhegun
Shan Curry Powder Mix
Shan Curry Powder Mix
Bitter Gourd / Karella
Bitter Gourd / Karella
Shan Karahi/Fry Gosht Curry Mix
Shan Karahi/Fry Gosht Curry Mix
Mehran Fish Masala
Mehran Fish Masala
Jamun
Jamun
Shan Chillie Pickle
Shan Chillie Pickle
Mogul Brand Brown 25 kg.
Mogul Brand Brown 25 kg.
Shan Achar/Pickle Seasoning Mix
Shan Achar/Pickle Seasoning Mix
Welcome to Our Online shop
 
falak_basmati_rice_banner.jpg
shaheenlogo.jpg
supermithai.jpg