ashrafiatta.jpg

 

Carrot/Gajar
Carrot/Gajar
Bitter Gourd / Karella
Bitter Gourd / Karella
Elephant Chakki Gold Atta
Elephant Chakki Gold Atta
Mehran Punjabi Pullao Masala
Mehran Punjabi Pullao Masala
Asli Atta Medium 10 kg.
Asli Atta Medium 10 kg.
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
ROZANA BASMATI RICE 20 KG.
ROZANA BASMATI RICE 20 KG.
Shaljam
Shaljam
Fish Seasoning Mix
Fish Seasoning Mix
Shan Meat & Vegetable Curry Mix
Shan Meat & Vegetable Curry Mix
Mehran Chaat Masala.
Mehran Chaat Masala.
Shan Chana Chaat Seasoning Mix
Shan Chana Chaat Seasoning Mix
Ginger/Adrakh
Ginger/Adrakh
Shan Kat-a-Kat Curry Mix
Shan Kat-a-Kat Curry Mix
Mehran Bombay Biryani Masala
Mehran Bombay Biryani Masala
Mogul Brand Chakki 10 kg.
Mogul Brand Chakki 10 kg.
Shan Chaat Masala Seasoning
Shan Chaat Masala Seasoning
Indian Green Chillies
Indian Green Chillies
Jamun
Jamun
Shan Achar/Pickle Seasoning Mix
Shan Achar/Pickle Seasoning Mix
Mehran Achar Gosht Masala.
Mehran Achar Gosht Masala.
Elephant Foot/Suran
Elephant Foot/Suran
Gourd Round / Loki Kadu
Gourd Round / Loki Kadu
Shan Pani Puri Masala Mix
Shan Pani Puri Masala Mix
Shan Seekh Kabab Mix
Shan Seekh Kabab Mix
Radish/Muli
Radish/Muli
Mehran Karahi Fry Gosht Masala.
Mehran Karahi Fry Gosht Masala.
Shan Pav Bhaji Mix
Shan Pav Bhaji Mix
Shan Chicken Tikka B.B.Q Mix
Shan Chicken Tikka B.B.Q Mix
Shan Meat Curry Masala Mix
Shan Meat Curry Masala Mix
Shan Tandoori Chicken Mix
Shan Tandoori Chicken Mix
Shan Mango Pickle 1 KG.
Shan Mango Pickle 1 KG.
Mogul Brand Brown 5 kg.
Mogul Brand Brown 5 kg.
Shan Karahi/Fry Gosht Curry Mix
Shan Karahi/Fry Gosht Curry Mix
Gourgettes/Tori
Gourgettes/Tori
Mehran Kheer Mix
Mehran Kheer Mix
Mehran Tikka Masala
Mehran Tikka Masala
CROWN VEGETABLE SAMOSA'S
CROWN VEGETABLE SAMOSA'S
Shan Dahi Bara Chaat Seasoning
Shan Dahi Bara Chaat Seasoning
Shan Rasmalai Mix
Shan Rasmalai Mix
Guava/Amroed
Guava/Amroed
Shan Chicken Biryani Mix
Shan Chicken Biryani Mix
Shan Chicken Handi Curry Mix
Shan Chicken Handi Curry Mix
Squash/Desi Tinda
Squash/Desi Tinda
Asli Atta Medium 5 kg.
Asli Atta Medium 5 kg.
Shan Sindhi Biryani Mix
Shan Sindhi Biryani Mix
Shan Vegetable Curry Mix
Shan Vegetable Curry Mix
Shan Tikka Seekh Kabab Mix
Shan Tikka Seekh Kabab Mix
Parwal
Parwal
FALAK BASMATI RICE 5 KG.
FALAK BASMATI RICE 5 KG.
Brinjal Long/ Bhegun
Brinjal Long/ Bhegun
Shan Chana Masala Mix
Shan Chana Masala Mix
Elephant Chakki Gold Atta 10 kg.
Elephant Chakki Gold Atta 10 kg.
Shan Kofta Curry Mix
Shan Kofta Curry Mix
Elephant Atta 25 kg.
Elephant Atta 25 kg.
Shan Chicken Jalfrezi Curry Mix
Shan Chicken Jalfrezi Curry Mix
Drumstick
Drumstick
Shan Roast Masala Mix
Shan Roast Masala Mix
CROWN MEAT SAMOSA'S
CROWN MEAT SAMOSA'S
Shan Chicken White Karahi Mix
Shan Chicken White Karahi Mix
Shan Paya Curry Mix
Shan Paya Curry Mix
Green Mangoes
Green Mangoes
Mehran Shami Kabab Masala
Mehran Shami Kabab Masala
Mehran Haleem Masala.
Mehran Haleem Masala.
Mehran Sindhi Biryani Masala
Mehran Sindhi Biryani Masala
Shan Lahori Charga Mix
Shan Lahori Charga Mix
Kinoo/Mandarin
Kinoo/Mandarin
African Mangoes Small
African Mangoes Small
FALAK BASMATI RICE 10 KG.
FALAK BASMATI RICE 10 KG.
Mehran Pullao Biryani Masala
Mehran Pullao Biryani Masala
Sugar Cane Cut
Sugar Cane Cut
Curry Leaves
Curry Leaves
Mehran Vegetable Masala.
Mehran Vegetable Masala.
Shan Haleem Masala Mix
Shan Haleem Masala Mix
Elephant Atta Medium 10 kg.
Elephant Atta Medium 10 kg.
Shan Shami Kabab Mix
Shan Shami Kabab Mix
Shan Dal Curry Mix
Shan Dal Curry Mix
Shan Lahori Fish Mix
Shan Lahori Fish Mix
Shan Pilau Biryani Mix
Shan Pilau Biryani Mix
Shan Chicken Broast Mix
Shan Chicken Broast Mix
Shan Gulab Jamun Mix
Shan Gulab Jamun Mix
AKASH BASMATI RICE 20 KG.
AKASH BASMATI RICE 20 KG.
Shan Liver Curry Mix
Shan Liver Curry Mix
Indian Gourd/Tindori
Indian Gourd/Tindori
Shan Punjabi Yakhni Pilau Mix
Shan Punjabi Yakhni Pilau Mix
Coconut/Narial
Coconut/Narial
Mehran Kofta Masala
Mehran Kofta Masala
CROWN VEG. SAMOSA'S
CROWN VEG. SAMOSA'S
Shan Easy Cook Haleem Mix.
Shan Easy Cook Haleem Mix.
Mehran Qeema Masala
Mehran Qeema Masala
Shan Chicken Ginger Curry Mix
Shan Chicken Ginger Curry Mix
Mogul Brand 5 kg.
Mogul Brand 5 kg.
Shan Curry Powder Mix
Shan Curry Powder Mix
Shan Stew Dopiaza Curry Mix
Shan Stew Dopiaza Curry Mix
Shan Chicken White Korma mix
Shan Chicken White Korma mix
Shan Korma Curry Mix
Shan Korma Curry Mix
Mehran Fish Masala
Mehran Fish Masala
Shan Chillie Pickle
Shan Chillie Pickle
Sugar Cane
Sugar Cane
Shan Bombay Biryani Mix
Shan Bombay Biryani Mix
Okra/Bhindi
Okra/Bhindi
Shan Pakora/Bhajia Mix.
Shan Pakora/Bhajia Mix.
Shan Hyderabadi Mixed Pickle
Shan Hyderabadi Mixed Pickle
Shan Biryani Masala Mix
Shan Biryani Masala Mix
Gourd Long / Loki Kadu
Gourd Long / Loki Kadu
AKASH BASMATI RICE 10 KG.
AKASH BASMATI RICE 10 KG.
Mehran Chapli Kabab Masala
Mehran Chapli Kabab Masala
Shan Fruit Chaat Seasoning Mix
Shan Fruit Chaat Seasoning Mix
Shan Chicken Curry Mix
Shan Chicken Curry Mix
Mehran Choley Masala.
Mehran Choley Masala.
Mehran Seekh Kabab Masala
Mehran Seekh Kabab Masala
Shan Chappli Kabab Mix
Shan Chappli Kabab Mix
Shan Butter Chicken Curry Mix
Shan Butter Chicken Curry Mix
Shan Shahi Haleem Mix.
Shan Shahi Haleem Mix.
Yam/Arvi
Yam/Arvi
Shan Beef Biryani Mix
Shan Beef Biryani Mix
Garlic/Lashun
Garlic/Lashun
Mogul Brand 25 kg.
Mogul Brand 25 kg.
Shan Keema Curry Mix
Shan Keema Curry Mix
Mogul Brand Brown 25 kg.
Mogul Brand Brown 25 kg.
Asli Atta 32 kg.
Asli Atta 32 kg.
Shan Bihari Kabab Mix
Shan Bihari Kabab Mix
Shan Mixed Pickle 1 KG.
Shan Mixed Pickle 1 KG.
Shan Chops/Steaks Mix
Shan Chops/Steaks Mix
Shan Kashmiri Rogan Josh Curry Mix
Shan Kashmiri Rogan Josh Curry Mix
Pumpkin Long
Pumpkin Long
Mehran Paya Masala.
Mehran Paya Masala.
Mogul Brand 10 kg.
Mogul Brand 10 kg.
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
Shan Mutton Biryani Mix
Shan Mutton Biryani Mix
Brinjal Small Round/Bhegun
Brinjal Small Round/Bhegun
Shan Achar Gosht Curry Mix
Shan Achar Gosht Curry Mix
Snake Gourd - Chichinda
Snake Gourd - Chichinda
Shan Nehari Curry Mix
Shan Nehari Curry Mix
Squash/Punjabi Tinda
Squash/Punjabi Tinda
Shan Dahi Bara Mix
Shan Dahi Bara Mix
Mehran Tandoori / B.B.Q. Masala
Mehran Tandoori / B.B.Q. Masala
Surinam Pepper
Surinam Pepper
Shan Murgh Cholay Curry Mix
Shan Murgh Cholay Curry Mix
Mehran Korma Masala.
Mehran Korma Masala.
Shan Tikkiya Kabab Masala Mix
Shan Tikkiya Kabab Masala Mix
Shan Egg Seasoning Mix
Shan Egg Seasoning Mix
Shan Pasanda Curry Mix
Shan Pasanda Curry Mix
Shan Fish Biryani Mix
Shan Fish Biryani Mix
Shan Tikka Boti Mix
Shan Tikka Boti Mix
Shan Kheer Mix
Shan Kheer Mix
Sweet Olives/Beer
Sweet Olives/Beer
AKASH BASMATI RICE 5 KG.
AKASH BASMATI RICE 5 KG.
Mehran Nehari Masala.
Mehran Nehari Masala.
Rawit/Green Chillies
Rawit/Green Chillies
Shan Kunna Matka Gosht Curry Mix
Shan Kunna Matka Gosht Curry Mix
Shan Aaloo Bhaji Curry Mix
Shan Aaloo Bhaji Curry Mix
Mehran Chicken Masala
Mehran Chicken Masala
Welcome to Our Online shop
 
falak_basmati_rice_banner.jpg
shaheenlogo.jpg
supermithai.jpg