ashrafiatta.jpg

 

Shan Pasanda Curry Mix
Shan Pasanda Curry Mix
Bitter Gourd / Karella
Bitter Gourd / Karella
Shan Kashmiri Rogan Josh Curry Mix
Shan Kashmiri Rogan Josh Curry Mix
Mehran Fish Masala
Mehran Fish Masala
Mehran Pullao Biryani Masala
Mehran Pullao Biryani Masala
Mehran Nehari Masala.
Mehran Nehari Masala.
Mehran Chicken Masala
Mehran Chicken Masala
Coconut/Narial
Coconut/Narial
Mehran Tikka Masala
Mehran Tikka Masala
Mehran Kheer Mix
Mehran Kheer Mix
Elephant Chakki Gold Atta 10 kg.
Elephant Chakki Gold Atta 10 kg.
Shan Meat & Vegetable Curry Mix
Shan Meat & Vegetable Curry Mix
Shan Beef Biryani Mix
Shan Beef Biryani Mix
Gourd Long / Loki Kadu
Gourd Long / Loki Kadu
Shan Seekh Kabab Mix
Shan Seekh Kabab Mix
Shan Punjabi Yakhni Pilau Mix
Shan Punjabi Yakhni Pilau Mix
Mogul Brand 25 kg.
Mogul Brand 25 kg.
FALAK BASMATI RICE 5 KG.
FALAK BASMATI RICE 5 KG.
Shan Haleem Masala Mix
Shan Haleem Masala Mix
Elephant Atta Medium 10 kg.
Elephant Atta Medium 10 kg.
Shan Easy Cook Haleem Mix.
Shan Easy Cook Haleem Mix.
Shan Paya Curry Mix
Shan Paya Curry Mix
Shan Liver Curry Mix
Shan Liver Curry Mix
Garlic/Lashun
Garlic/Lashun
Mehran Punjabi Pullao Masala
Mehran Punjabi Pullao Masala
Shan Lahori Charga Mix
Shan Lahori Charga Mix
Shan Chicken Jalfrezi Curry Mix
Shan Chicken Jalfrezi Curry Mix
Shan Achar Gosht Curry Mix
Shan Achar Gosht Curry Mix
ROZANA BASMATI RICE 20 KG.
ROZANA BASMATI RICE 20 KG.
Shan Gulab Jamun Mix
Shan Gulab Jamun Mix
Shan Murgh Cholay Curry Mix
Shan Murgh Cholay Curry Mix
Mehran Seekh Kabab Masala
Mehran Seekh Kabab Masala
Shan Tikkiya Kabab Masala Mix
Shan Tikkiya Kabab Masala Mix
Shan Stew Dopiaza Curry Mix
Shan Stew Dopiaza Curry Mix
Sugar Cane Cut
Sugar Cane Cut
Shan Tandoori Chicken Mix
Shan Tandoori Chicken Mix
Asli Atta 32 kg.
Asli Atta 32 kg.
Shan Chicken Curry Mix
Shan Chicken Curry Mix
CROWN VEG. SAMOSA'S
CROWN VEG. SAMOSA'S
Mehran Achar Gosht Masala.
Mehran Achar Gosht Masala.
Shan Chicken White Korma mix
Shan Chicken White Korma mix
Shan Chicken Biryani Mix
Shan Chicken Biryani Mix
Shan Tikka Boti Mix
Shan Tikka Boti Mix
Elephant Atta 25 kg.
Elephant Atta 25 kg.
Mehran Haleem Masala.
Mehran Haleem Masala.
Mehran Paya Masala.
Mehran Paya Masala.
Shan Pani Puri Masala Mix
Shan Pani Puri Masala Mix
Drumstick
Drumstick
Shan Biryani Masala Mix
Shan Biryani Masala Mix
Shan Chillie Pickle
Shan Chillie Pickle
Elephant Chakki Gold Atta
Elephant Chakki Gold Atta
Mehran Choley Masala.
Mehran Choley Masala.
Shan Achar/Pickle Seasoning Mix
Shan Achar/Pickle Seasoning Mix
Shan Rasmalai Mix
Shan Rasmalai Mix
AKASH BASMATI RICE 20 KG.
AKASH BASMATI RICE 20 KG.
Elephant Foot/Suran
Elephant Foot/Suran
Shan Dal Curry Mix
Shan Dal Curry Mix
Shan Vegetable Curry Mix
Shan Vegetable Curry Mix
FALAK BASMATI RICE 10 KG.
FALAK BASMATI RICE 10 KG.
Shan Meat Curry Masala Mix
Shan Meat Curry Masala Mix
AKASH BASMATI RICE 5 KG.
AKASH BASMATI RICE 5 KG.
Shan Chana Masala Mix
Shan Chana Masala Mix
CROWN VEGETABLE SAMOSA'S
CROWN VEGETABLE SAMOSA'S
Yam/Arvi
Yam/Arvi
Shan Roast Masala Mix
Shan Roast Masala Mix
Shan Pakora/Bhajia Mix.
Shan Pakora/Bhajia Mix.
Okra/Bhindi
Okra/Bhindi
Gourgettes/Tori
Gourgettes/Tori
Mehran Shami Kabab Masala
Mehran Shami Kabab Masala
Shan Fruit Chaat Seasoning Mix
Shan Fruit Chaat Seasoning Mix
Rawit/Green Chillies
Rawit/Green Chillies
Shan Mango Pickle 1 KG.
Shan Mango Pickle 1 KG.
African Mangoes Small
African Mangoes Small
CROWN MEAT SAMOSA'S
CROWN MEAT SAMOSA'S
Surinam Pepper
Surinam Pepper
AKASH BASMATI RICE 10 KG.
AKASH BASMATI RICE 10 KG.
Mogul Brand 10 kg.
Mogul Brand 10 kg.
Shan Karahi/Fry Gosht Curry Mix
Shan Karahi/Fry Gosht Curry Mix
Brinjal Long/ Bhegun
Brinjal Long/ Bhegun
Shan Hyderabadi Mixed Pickle
Shan Hyderabadi Mixed Pickle
Asli Atta Medium 5 kg.
Asli Atta Medium 5 kg.
Shan Bombay Biryani Mix
Shan Bombay Biryani Mix
Curry Leaves
Curry Leaves
Snake Gourd - Chichinda
Snake Gourd - Chichinda
Mehran Karahi Fry Gosht Masala.
Mehran Karahi Fry Gosht Masala.
Shan Pav Bhaji Mix
Shan Pav Bhaji Mix
Radish/Muli
Radish/Muli
Indian Gourd/Tindori
Indian Gourd/Tindori
Mogul Brand 5 kg.
Mogul Brand 5 kg.
Shan Kat-a-Kat Curry Mix
Shan Kat-a-Kat Curry Mix
Shan Mutton Biryani Mix
Shan Mutton Biryani Mix
Shan Chana Chaat Seasoning Mix
Shan Chana Chaat Seasoning Mix
Gourd Round / Loki Kadu
Gourd Round / Loki Kadu
Shan Nehari Curry Mix
Shan Nehari Curry Mix
Shan Kunna Matka Gosht Curry Mix
Shan Kunna Matka Gosht Curry Mix
Mehran Bombay Biryani Masala
Mehran Bombay Biryani Masala
Mehran Kofta Masala
Mehran Kofta Masala
Shan Dahi Bara Chaat Seasoning
Shan Dahi Bara Chaat Seasoning
Jamun
Jamun
Squash/Punjabi Tinda
Squash/Punjabi Tinda
Shan Kofta Curry Mix
Shan Kofta Curry Mix
Mogul Brand Brown 25 kg.
Mogul Brand Brown 25 kg.
Shan Chops/Steaks Mix
Shan Chops/Steaks Mix
Shan Egg Seasoning Mix
Shan Egg Seasoning Mix
Brinjal Small Round/Bhegun
Brinjal Small Round/Bhegun
Mehran Tandoori / B.B.Q. Masala
Mehran Tandoori / B.B.Q. Masala
Mogul Brand Chakki 10 kg.
Mogul Brand Chakki 10 kg.
Kinoo/Mandarin
Kinoo/Mandarin
Mehran Qeema Masala
Mehran Qeema Masala
Shan Chicken Tikka B.B.Q Mix
Shan Chicken Tikka B.B.Q Mix
Ginger/Adrakh
Ginger/Adrakh
Shan Chappli Kabab Mix
Shan Chappli Kabab Mix
Shan Curry Powder Mix
Shan Curry Powder Mix
Shan Chicken Ginger Curry Mix
Shan Chicken Ginger Curry Mix
Asli Atta Medium 10 kg.
Asli Atta Medium 10 kg.
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
Shan Pilau Biryani Mix
Shan Pilau Biryani Mix
Shan Bihari Kabab Mix
Shan Bihari Kabab Mix
Shan Dahi Bara Mix
Shan Dahi Bara Mix
Pumpkin Long
Pumpkin Long
Shan Keema Curry Mix
Shan Keema Curry Mix
Indian Green Chillies
Indian Green Chillies
Mehran Chapli Kabab Masala
Mehran Chapli Kabab Masala
Shan Fish Biryani Mix
Shan Fish Biryani Mix
Shan Chicken Broast Mix
Shan Chicken Broast Mix
Mehran Chaat Masala.
Mehran Chaat Masala.
Shan Aaloo Bhaji Curry Mix
Shan Aaloo Bhaji Curry Mix
Sugar Cane
Sugar Cane
Shan Butter Chicken Curry Mix
Shan Butter Chicken Curry Mix
Mogul Brand Brown 5 kg.
Mogul Brand Brown 5 kg.
Green Mangoes
Green Mangoes
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
Guava/Amroed
Guava/Amroed
Carrot/Gajar
Carrot/Gajar
Parwal
Parwal
Shan Tikka Seekh Kabab Mix
Shan Tikka Seekh Kabab Mix
Fish Seasoning Mix
Fish Seasoning Mix
Shaljam
Shaljam
Shan Kheer Mix
Shan Kheer Mix
Shan Shahi Haleem Mix.
Shan Shahi Haleem Mix.
Shan Sindhi Biryani Mix
Shan Sindhi Biryani Mix
Squash/Desi Tinda
Squash/Desi Tinda
Shan Shami Kabab Mix
Shan Shami Kabab Mix
Shan Lahori Fish Mix
Shan Lahori Fish Mix
Shan Chicken White Karahi Mix
Shan Chicken White Karahi Mix
Shan Chaat Masala Seasoning
Shan Chaat Masala Seasoning
Shan Korma Curry Mix
Shan Korma Curry Mix
Mehran Korma Masala.
Mehran Korma Masala.
Shan Chicken Handi Curry Mix
Shan Chicken Handi Curry Mix
Shan Mixed Pickle 1 KG.
Shan Mixed Pickle 1 KG.
Mehran Sindhi Biryani Masala
Mehran Sindhi Biryani Masala
Mehran Vegetable Masala.
Mehran Vegetable Masala.
Sweet Olives/Beer
Sweet Olives/Beer
Welcome to Our Online shop
 
falak_basmati_rice_banner.jpg
shaheenlogo.jpg
supermithai.jpg