ashrafiatta.jpg

 

Carrot/Gajar
Carrot/Gajar
Shan Chicken White Korma mix
Shan Chicken White Korma mix
Shan Pilau Biryani Mix
Shan Pilau Biryani Mix
Shan Pakora/Bhajia Mix.
Shan Pakora/Bhajia Mix.
Shan Chillie Pickle
Shan Chillie Pickle
Yam/Arvi
Yam/Arvi
Shan Pasanda Curry Mix
Shan Pasanda Curry Mix
Shan Sindhi Biryani Mix
Shan Sindhi Biryani Mix
Shan Fish Biryani Mix
Shan Fish Biryani Mix
Shan Bombay Biryani Mix
Shan Bombay Biryani Mix
Brinjal Long/ Bhegun
Brinjal Long/ Bhegun
Shan Aaloo Bhaji Curry Mix
Shan Aaloo Bhaji Curry Mix
Squash/Punjabi Tinda
Squash/Punjabi Tinda
Shan Gulab Jamun Mix
Shan Gulab Jamun Mix
Shan Mixed Pickle 1 KG.
Shan Mixed Pickle 1 KG.
Mogul Brand 10 kg.
Mogul Brand 10 kg.
Mehran Fish Masala
Mehran Fish Masala
Asli Atta 32 kg.
Asli Atta 32 kg.
Bitter Gourd / Karella
Bitter Gourd / Karella
Mehran Korma Masala.
Mehran Korma Masala.
Elephant Chakki Gold Atta
Elephant Chakki Gold Atta
Mogul Brand Chakki 10 kg.
Mogul Brand Chakki 10 kg.
Elephant Atta 25 kg.
Elephant Atta 25 kg.
Shan Kofta Curry Mix
Shan Kofta Curry Mix
Mehran Tandoori / B.B.Q. Masala
Mehran Tandoori / B.B.Q. Masala
Shan Keema Curry Mix
Shan Keema Curry Mix
Shan Pav Bhaji Mix
Shan Pav Bhaji Mix
Coconut/Narial
Coconut/Narial
Mehran Sindhi Biryani Masala
Mehran Sindhi Biryani Masala
Shan Bihari Kabab Mix
Shan Bihari Kabab Mix
Gourgettes/Tori
Gourgettes/Tori
Mehran Shami Kabab Masala
Mehran Shami Kabab Masala
Mehran Haleem Masala.
Mehran Haleem Masala.
Shan Chaat Masala Seasoning
Shan Chaat Masala Seasoning
Mehran Achar Gosht Masala.
Mehran Achar Gosht Masala.
Shan Paya Curry Mix
Shan Paya Curry Mix
Shan Meat & Vegetable Curry Mix
Shan Meat & Vegetable Curry Mix
ROZANA BASMATI RICE 20 KG.
ROZANA BASMATI RICE 20 KG.
Elephant Atta Medium 10 kg.
Elephant Atta Medium 10 kg.
Shan Vegetable Curry Mix
Shan Vegetable Curry Mix
FALAK BASMATI RICE 5 KG.
FALAK BASMATI RICE 5 KG.
Mehran Kofta Masala
Mehran Kofta Masala
Mogul Brand 25 kg.
Mogul Brand 25 kg.
Shan Egg Seasoning Mix
Shan Egg Seasoning Mix
Mehran Paya Masala.
Mehran Paya Masala.
Shan Beef Biryani Mix
Shan Beef Biryani Mix
Shan Kheer Mix
Shan Kheer Mix
Drumstick
Drumstick
Mehran Chapli Kabab Masala
Mehran Chapli Kabab Masala
CROWN VEG. SAMOSA'S
CROWN VEG. SAMOSA'S
Mehran Bombay Biryani Masala
Mehran Bombay Biryani Masala
Mogul Brand Brown 25 kg.
Mogul Brand Brown 25 kg.
Shan Tikka Boti Mix
Shan Tikka Boti Mix
Shan Liver Curry Mix
Shan Liver Curry Mix
Surinam Pepper
Surinam Pepper
Shan Korma Curry Mix
Shan Korma Curry Mix
Shan Curry Powder Mix
Shan Curry Powder Mix
Parwal
Parwal
Shan Chana Masala Mix
Shan Chana Masala Mix
AKASH BASMATI RICE 10 KG.
AKASH BASMATI RICE 10 KG.
Shan Chicken Tikka B.B.Q Mix
Shan Chicken Tikka B.B.Q Mix
Shaljam
Shaljam
Shan Chops/Steaks Mix
Shan Chops/Steaks Mix
Shan Kashmiri Rogan Josh Curry Mix
Shan Kashmiri Rogan Josh Curry Mix
Elephant Chakki Gold Atta 10 kg.
Elephant Chakki Gold Atta 10 kg.
Shan Chana Chaat Seasoning Mix
Shan Chana Chaat Seasoning Mix
Shan Nehari Curry Mix
Shan Nehari Curry Mix
Shan Chicken Ginger Curry Mix
Shan Chicken Ginger Curry Mix
Shan Hyderabadi Mixed Pickle
Shan Hyderabadi Mixed Pickle
Shan Lahori Fish Mix
Shan Lahori Fish Mix
Shan Dahi Bara Mix
Shan Dahi Bara Mix
Brinjal Small Round/Bhegun
Brinjal Small Round/Bhegun
Shan Chicken Curry Mix
Shan Chicken Curry Mix
Shan Tandoori Chicken Mix
Shan Tandoori Chicken Mix
Shan Pani Puri Masala Mix
Shan Pani Puri Masala Mix
Shan Tikka Seekh Kabab Mix
Shan Tikka Seekh Kabab Mix
Mogul Brand Brown 5 kg.
Mogul Brand Brown 5 kg.
Shan Meat Curry Masala Mix
Shan Meat Curry Masala Mix
Mehran Vegetable Masala.
Mehran Vegetable Masala.
Shan Kunna Matka Gosht Curry Mix
Shan Kunna Matka Gosht Curry Mix
Shan Chappli Kabab Mix
Shan Chappli Kabab Mix
Fish Seasoning Mix
Fish Seasoning Mix
Gourd Long / Loki Kadu
Gourd Long / Loki Kadu
Gourd Round / Loki Kadu
Gourd Round / Loki Kadu
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
Shan Mutton Biryani Mix
Shan Mutton Biryani Mix
African Mangoes Small
African Mangoes Small
AKASH BASMATI RICE 20 KG.
AKASH BASMATI RICE 20 KG.
Asli Atta Medium 5 kg.
Asli Atta Medium 5 kg.
Indian Green Chillies
Indian Green Chillies
Kinoo/Mandarin
Kinoo/Mandarin
Shan Chicken Biryani Mix
Shan Chicken Biryani Mix
Mehran Choley Masala.
Mehran Choley Masala.
Green Mangoes
Green Mangoes
Asli Atta Medium 10 kg.
Asli Atta Medium 10 kg.
Ginger/Adrakh
Ginger/Adrakh
CROWN MEAT SAMOSA'S
CROWN MEAT SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
Shan Lahori Charga Mix
Shan Lahori Charga Mix
Jamun
Jamun
Shan Haleem Masala Mix
Shan Haleem Masala Mix
Snake Gourd - Chichinda
Snake Gourd - Chichinda
Shan Tikkiya Kabab Masala Mix
Shan Tikkiya Kabab Masala Mix
Guava/Amroed
Guava/Amroed
Curry Leaves
Curry Leaves
Shan Kat-a-Kat Curry Mix
Shan Kat-a-Kat Curry Mix
Garlic/Lashun
Garlic/Lashun
Indian Gourd/Tindori
Indian Gourd/Tindori
Shan Murgh Cholay Curry Mix
Shan Murgh Cholay Curry Mix
Shan Mango Pickle 1 KG.
Shan Mango Pickle 1 KG.
Squash/Desi Tinda
Squash/Desi Tinda
Mehran Chaat Masala.
Mehran Chaat Masala.
Shan Dahi Bara Chaat Seasoning
Shan Dahi Bara Chaat Seasoning
Mehran Seekh Kabab Masala
Mehran Seekh Kabab Masala
Shan Biryani Masala Mix
Shan Biryani Masala Mix
Elephant Foot/Suran
Elephant Foot/Suran
Shan Chicken White Karahi Mix
Shan Chicken White Karahi Mix
Mehran Chicken Masala
Mehran Chicken Masala
Shan Roast Masala Mix
Shan Roast Masala Mix
Shan Shahi Haleem Mix.
Shan Shahi Haleem Mix.
Shan Fruit Chaat Seasoning Mix
Shan Fruit Chaat Seasoning Mix
FALAK BASMATI RICE 10 KG.
FALAK BASMATI RICE 10 KG.
AKASH BASMATI RICE 5 KG.
AKASH BASMATI RICE 5 KG.
Radish/Muli
Radish/Muli
Mehran Qeema Masala
Mehran Qeema Masala
Shan Achar/Pickle Seasoning Mix
Shan Achar/Pickle Seasoning Mix
Pumpkin Long
Pumpkin Long
Shan Butter Chicken Curry Mix
Shan Butter Chicken Curry Mix
Shan Seekh Kabab Mix
Shan Seekh Kabab Mix
Mehran Tikka Masala
Mehran Tikka Masala
Mehran Kheer Mix
Mehran Kheer Mix
Shan Stew Dopiaza Curry Mix
Shan Stew Dopiaza Curry Mix
CROWN VEGETABLE SAMOSA'S
CROWN VEGETABLE SAMOSA'S
Mehran Karahi Fry Gosht Masala.
Mehran Karahi Fry Gosht Masala.
Shan Chicken Handi Curry Mix
Shan Chicken Handi Curry Mix
Shan Chicken Jalfrezi Curry Mix
Shan Chicken Jalfrezi Curry Mix
Mehran Pullao Biryani Masala
Mehran Pullao Biryani Masala
Shan Easy Cook Haleem Mix.
Shan Easy Cook Haleem Mix.
Mehran Nehari Masala.
Mehran Nehari Masala.
Sugar Cane Cut
Sugar Cane Cut
Shan Shami Kabab Mix
Shan Shami Kabab Mix
Shan Dal Curry Mix
Shan Dal Curry Mix
Shan Punjabi Yakhni Pilau Mix
Shan Punjabi Yakhni Pilau Mix
Shan Achar Gosht Curry Mix
Shan Achar Gosht Curry Mix
Sugar Cane
Sugar Cane
Sweet Olives/Beer
Sweet Olives/Beer
Shan Karahi/Fry Gosht Curry Mix
Shan Karahi/Fry Gosht Curry Mix
Mehran Punjabi Pullao Masala
Mehran Punjabi Pullao Masala
Mogul Brand 5 kg.
Mogul Brand 5 kg.
Okra/Bhindi
Okra/Bhindi
Shan Chicken Broast Mix
Shan Chicken Broast Mix
Shan Rasmalai Mix
Shan Rasmalai Mix
Rawit/Green Chillies
Rawit/Green Chillies
Welcome to Our Online shop
 
falak_basmati_rice_banner.jpg
shaheenlogo.jpg
supermithai.jpg