ashrafiatta.jpg

 

Shan Chappli Kabab Mix
Shan Chappli Kabab Mix
Shan Mixed Pickle 1 KG.
Shan Mixed Pickle 1 KG.
ROZANA BASMATI RICE 20 KG.
ROZANA BASMATI RICE 20 KG.
Mehran Fish Masala
Mehran Fish Masala
Shan Punjabi Yakhni Pilau Mix
Shan Punjabi Yakhni Pilau Mix
Curry Leaves
Curry Leaves
Shan Pav Bhaji Mix
Shan Pav Bhaji Mix
Mehran Bombay Biryani Masala
Mehran Bombay Biryani Masala
Shan Shami Kabab Mix
Shan Shami Kabab Mix
Shan Chicken Broast Mix
Shan Chicken Broast Mix
Mogul Brand 10 kg.
Mogul Brand 10 kg.
Shan Chicken Curry Mix
Shan Chicken Curry Mix
Mogul Brand 25 kg.
Mogul Brand 25 kg.
Shan Biryani Masala Mix
Shan Biryani Masala Mix
Asli Atta Medium 10 kg.
Asli Atta Medium 10 kg.
Shan Kheer Mix
Shan Kheer Mix
CROWN VEG. SAMOSA'S
CROWN VEG. SAMOSA'S
Shan Roast Masala Mix
Shan Roast Masala Mix
Sugar Cane
Sugar Cane
Parwal
Parwal
Shan Egg Seasoning Mix
Shan Egg Seasoning Mix
Guava/Amroed
Guava/Amroed
Gourgettes/Tori
Gourgettes/Tori
Mehran Chicken Masala
Mehran Chicken Masala
Shan Tandoori Chicken Mix
Shan Tandoori Chicken Mix
Coconut/Narial
Coconut/Narial
Mehran Karahi Fry Gosht Masala.
Mehran Karahi Fry Gosht Masala.
Shan Curry Powder Mix
Shan Curry Powder Mix
Asli Atta Medium 5 kg.
Asli Atta Medium 5 kg.
Shan Dahi Bara Chaat Seasoning
Shan Dahi Bara Chaat Seasoning
Shan Chana Chaat Seasoning Mix
Shan Chana Chaat Seasoning Mix
Mehran Nehari Masala.
Mehran Nehari Masala.
CROWN MEAT SAMOSA'S
CROWN MEAT SAMOSA'S
Shan Meat Curry Masala Mix
Shan Meat Curry Masala Mix
Kinoo/Mandarin
Kinoo/Mandarin
Shan Shahi Haleem Mix.
Shan Shahi Haleem Mix.
Shan Chicken White Korma mix
Shan Chicken White Korma mix
Mehran Kheer Mix
Mehran Kheer Mix
Snake Gourd - Chichinda
Snake Gourd - Chichinda
Shan Chicken Ginger Curry Mix
Shan Chicken Ginger Curry Mix
Mogul Brand Chakki 10 kg.
Mogul Brand Chakki 10 kg.
Shan Beef Biryani Mix
Shan Beef Biryani Mix
Mehran Pullao Biryani Masala
Mehran Pullao Biryani Masala
Shan Mango Pickle 1 KG.
Shan Mango Pickle 1 KG.
Shan Mutton Biryani Mix
Shan Mutton Biryani Mix
Elephant Atta 25 kg.
Elephant Atta 25 kg.
Mehran Sindhi Biryani Masala
Mehran Sindhi Biryani Masala
Shan Hyderabadi Mixed Pickle
Shan Hyderabadi Mixed Pickle
Mogul Brand 5 kg.
Mogul Brand 5 kg.
Shaljam
Shaljam
FALAK BASMATI RICE 10 KG.
FALAK BASMATI RICE 10 KG.
Rawit/Green Chillies
Rawit/Green Chillies
Shan Pani Puri Masala Mix
Shan Pani Puri Masala Mix
Shan Kashmiri Rogan Josh Curry Mix
Shan Kashmiri Rogan Josh Curry Mix
Shan Seekh Kabab Mix
Shan Seekh Kabab Mix
Shan Rasmalai Mix
Shan Rasmalai Mix
Mogul Brand Brown 25 kg.
Mogul Brand Brown 25 kg.
Shan Aaloo Bhaji Curry Mix
Shan Aaloo Bhaji Curry Mix
Shan Stew Dopiaza Curry Mix
Shan Stew Dopiaza Curry Mix
Shan Kat-a-Kat Curry Mix
Shan Kat-a-Kat Curry Mix
Elephant Foot/Suran
Elephant Foot/Suran
Mehran Chapli Kabab Masala
Mehran Chapli Kabab Masala
Shan Korma Curry Mix
Shan Korma Curry Mix
Gourd Long / Loki Kadu
Gourd Long / Loki Kadu
Shan Chicken White Karahi Mix
Shan Chicken White Karahi Mix
Shan Dahi Bara Mix
Shan Dahi Bara Mix
Mehran Punjabi Pullao Masala
Mehran Punjabi Pullao Masala
Mehran Tandoori / B.B.Q. Masala
Mehran Tandoori / B.B.Q. Masala
Mehran Seekh Kabab Masala
Mehran Seekh Kabab Masala
Shan Sindhi Biryani Mix
Shan Sindhi Biryani Mix
Indian Gourd/Tindori
Indian Gourd/Tindori
Shan Nehari Curry Mix
Shan Nehari Curry Mix
Shan Kofta Curry Mix
Shan Kofta Curry Mix
Garlic/Lashun
Garlic/Lashun
Shan Pilau Biryani Mix
Shan Pilau Biryani Mix
Bitter Gourd / Karella
Bitter Gourd / Karella
Shan Tikka Boti Mix
Shan Tikka Boti Mix
Shan Tikka Seekh Kabab Mix
Shan Tikka Seekh Kabab Mix
Indian Green Chillies
Indian Green Chillies
Elephant Atta Medium 10 kg.
Elephant Atta Medium 10 kg.
Mehran Chaat Masala.
Mehran Chaat Masala.
Shan Gulab Jamun Mix
Shan Gulab Jamun Mix
Green Mangoes
Green Mangoes
Mogul Brand Brown 5 kg.
Mogul Brand Brown 5 kg.
Shan Meat & Vegetable Curry Mix
Shan Meat & Vegetable Curry Mix
Sweet Olives/Beer
Sweet Olives/Beer
AKASH BASMATI RICE 5 KG.
AKASH BASMATI RICE 5 KG.
Mehran Qeema Masala
Mehran Qeema Masala
Jamun
Jamun
Okra/Bhindi
Okra/Bhindi
Shan Fruit Chaat Seasoning Mix
Shan Fruit Chaat Seasoning Mix
Shan Kunna Matka Gosht Curry Mix
Shan Kunna Matka Gosht Curry Mix
Shan Fish Biryani Mix
Shan Fish Biryani Mix
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
Shan Chillie Pickle
Shan Chillie Pickle
CROWN VEGETABLE SAMOSA'S
CROWN VEGETABLE SAMOSA'S
Shan Chana Masala Mix
Shan Chana Masala Mix
Elephant Chakki Gold Atta
Elephant Chakki Gold Atta
Mehran Shami Kabab Masala
Mehran Shami Kabab Masala
Shan Chicken Biryani Mix
Shan Chicken Biryani Mix
Asli Atta 32 kg.
Asli Atta 32 kg.
Mehran Achar Gosht Masala.
Mehran Achar Gosht Masala.
AKASH BASMATI RICE 10 KG.
AKASH BASMATI RICE 10 KG.
Shan Paya Curry Mix
Shan Paya Curry Mix
Shan Achar/Pickle Seasoning Mix
Shan Achar/Pickle Seasoning Mix
Shan Pakora/Bhajia Mix.
Shan Pakora/Bhajia Mix.
Surinam Pepper
Surinam Pepper
Mehran Korma Masala.
Mehran Korma Masala.
Shan Pasanda Curry Mix
Shan Pasanda Curry Mix
Shan Dal Curry Mix
Shan Dal Curry Mix
Shan Butter Chicken Curry Mix
Shan Butter Chicken Curry Mix
Gourd Round / Loki Kadu
Gourd Round / Loki Kadu
Ginger/Adrakh
Ginger/Adrakh
African Mangoes Small
African Mangoes Small
Shan Lahori Fish Mix
Shan Lahori Fish Mix
Pumpkin Long
Pumpkin Long
Shan Chops/Steaks Mix
Shan Chops/Steaks Mix
Drumstick
Drumstick
Shan Tikkiya Kabab Masala Mix
Shan Tikkiya Kabab Masala Mix
Shan Chicken Handi Curry Mix
Shan Chicken Handi Curry Mix
Shan Karahi/Fry Gosht Curry Mix
Shan Karahi/Fry Gosht Curry Mix
Shan Lahori Charga Mix
Shan Lahori Charga Mix
Shan Keema Curry Mix
Shan Keema Curry Mix
Mehran Vegetable Masala.
Mehran Vegetable Masala.
AKASH BASMATI RICE 20 KG.
AKASH BASMATI RICE 20 KG.
Fish Seasoning Mix
Fish Seasoning Mix
Squash/Punjabi Tinda
Squash/Punjabi Tinda
Shan Chicken Jalfrezi Curry Mix
Shan Chicken Jalfrezi Curry Mix
FALAK BASMATI RICE 5 KG.
FALAK BASMATI RICE 5 KG.
Yam/Arvi
Yam/Arvi
Mehran Haleem Masala.
Mehran Haleem Masala.
Mehran Choley Masala.
Mehran Choley Masala.
Squash/Desi Tinda
Squash/Desi Tinda
Shan Haleem Masala Mix
Shan Haleem Masala Mix
Shan Chaat Masala Seasoning
Shan Chaat Masala Seasoning
Shan Liver Curry Mix
Shan Liver Curry Mix
Brinjal Small Round/Bhegun
Brinjal Small Round/Bhegun
Mehran Paya Masala.
Mehran Paya Masala.
Shan Easy Cook Haleem Mix.
Shan Easy Cook Haleem Mix.
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
Shan Vegetable Curry Mix
Shan Vegetable Curry Mix
Radish/Muli
Radish/Muli
Brinjal Long/ Bhegun
Brinjal Long/ Bhegun
Shan Bombay Biryani Mix
Shan Bombay Biryani Mix
Elephant Chakki Gold Atta 10 kg.
Elephant Chakki Gold Atta 10 kg.
Carrot/Gajar
Carrot/Gajar
Mehran Kofta Masala
Mehran Kofta Masala
Shan Bihari Kabab Mix
Shan Bihari Kabab Mix
Shan Achar Gosht Curry Mix
Shan Achar Gosht Curry Mix
Mehran Tikka Masala
Mehran Tikka Masala
Sugar Cane Cut
Sugar Cane Cut
Shan Murgh Cholay Curry Mix
Shan Murgh Cholay Curry Mix
Shan Chicken Tikka B.B.Q Mix
Shan Chicken Tikka B.B.Q Mix
Welcome to Our Online shop
 
falak_basmati_rice_banner.jpg
shaheenlogo.jpg
supermithai.jpg