ashrafiatta.jpg

 

Parwal
Parwal
Shan Seekh Kabab Mix
Shan Seekh Kabab Mix
Jamun
Jamun
Shan Keema Curry Mix
Shan Keema Curry Mix
Shan Chana Chaat Seasoning Mix
Shan Chana Chaat Seasoning Mix
Mehran Kheer Mix
Mehran Kheer Mix
Shan Tikka Seekh Kabab Mix
Shan Tikka Seekh Kabab Mix
Pumpkin Long
Pumpkin Long
FALAK BASMATI RICE 10 KG.
FALAK BASMATI RICE 10 KG.
Shan Haleem Masala Mix
Shan Haleem Masala Mix
Shan Dal Curry Mix
Shan Dal Curry Mix
Mehran Korma Masala.
Mehran Korma Masala.
Elephant Atta Medium 10 kg.
Elephant Atta Medium 10 kg.
Green Mangoes
Green Mangoes
Shan Chana Masala Mix
Shan Chana Masala Mix
Shan Aaloo Bhaji Curry Mix
Shan Aaloo Bhaji Curry Mix
AKASH BASMATI RICE 10 KG.
AKASH BASMATI RICE 10 KG.
Surinam Pepper
Surinam Pepper
Shan Pav Bhaji Mix
Shan Pav Bhaji Mix
Shan Bihari Kabab Mix
Shan Bihari Kabab Mix
Mehran Seekh Kabab Masala
Mehran Seekh Kabab Masala
Yam/Arvi
Yam/Arvi
Shan Beef Biryani Mix
Shan Beef Biryani Mix
Mehran Chaat Masala.
Mehran Chaat Masala.
Rawit/Green Chillies
Rawit/Green Chillies
Shan Curry Powder Mix
Shan Curry Powder Mix
Mehran Pullao Biryani Masala
Mehran Pullao Biryani Masala
Shan Biryani Masala Mix
Shan Biryani Masala Mix
Mogul Brand 5 kg.
Mogul Brand 5 kg.
Mogul Brand 10 kg.
Mogul Brand 10 kg.
Shan Paya Curry Mix
Shan Paya Curry Mix
Mehran Fish Masala
Mehran Fish Masala
Shan Punjabi Yakhni Pilau Mix
Shan Punjabi Yakhni Pilau Mix
Sweet Olives/Beer
Sweet Olives/Beer
Mehran Chicken Masala
Mehran Chicken Masala
African Mangoes Small
African Mangoes Small
Shan Chaat Masala Seasoning
Shan Chaat Masala Seasoning
Shan Tikka Boti Mix
Shan Tikka Boti Mix
Shan Chicken Ginger Curry Mix
Shan Chicken Ginger Curry Mix
Carrot/Gajar
Carrot/Gajar
Sugar Cane Cut
Sugar Cane Cut
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
Shan Kheer Mix
Shan Kheer Mix
Shan Pakora/Bhajia Mix.
Shan Pakora/Bhajia Mix.
Shan Chicken Curry Mix
Shan Chicken Curry Mix
Shan Dahi Bara Chaat Seasoning
Shan Dahi Bara Chaat Seasoning
Mehran Bombay Biryani Masala
Mehran Bombay Biryani Masala
Shan Chicken Tikka B.B.Q Mix
Shan Chicken Tikka B.B.Q Mix
FALAK BASMATI RICE 5 KG.
FALAK BASMATI RICE 5 KG.
Shan Tikkiya Kabab Masala Mix
Shan Tikkiya Kabab Masala Mix
Mogul Brand 25 kg.
Mogul Brand 25 kg.
Brinjal Small Round/Bhegun
Brinjal Small Round/Bhegun
Squash/Desi Tinda
Squash/Desi Tinda
Snake Gourd - Chichinda
Snake Gourd - Chichinda
Shan Chicken White Karahi Mix
Shan Chicken White Karahi Mix
Guava/Amroed
Guava/Amroed
Asli Atta Medium 5 kg.
Asli Atta Medium 5 kg.
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
Shan Gulab Jamun Mix
Shan Gulab Jamun Mix
Shan Chicken Biryani Mix
Shan Chicken Biryani Mix
Mehran Shami Kabab Masala
Mehran Shami Kabab Masala
Mogul Brand Chakki 10 kg.
Mogul Brand Chakki 10 kg.
Fish Seasoning Mix
Fish Seasoning Mix
Mehran Qeema Masala
Mehran Qeema Masala
Radish/Muli
Radish/Muli
Shan Lahori Fish Mix
Shan Lahori Fish Mix
Shan Karahi/Fry Gosht Curry Mix
Shan Karahi/Fry Gosht Curry Mix
Shan Chillie Pickle
Shan Chillie Pickle
Shan Kashmiri Rogan Josh Curry Mix
Shan Kashmiri Rogan Josh Curry Mix
Shan Kunna Matka Gosht Curry Mix
Shan Kunna Matka Gosht Curry Mix
Mogul Brand Brown 5 kg.
Mogul Brand Brown 5 kg.
Mehran Sindhi Biryani Masala
Mehran Sindhi Biryani Masala
Kinoo/Mandarin
Kinoo/Mandarin
Bitter Gourd / Karella
Bitter Gourd / Karella
Squash/Punjabi Tinda
Squash/Punjabi Tinda
Shan Sindhi Biryani Mix
Shan Sindhi Biryani Mix
Shan Egg Seasoning Mix
Shan Egg Seasoning Mix
Shan Achar Gosht Curry Mix
Shan Achar Gosht Curry Mix
Shan Pani Puri Masala Mix
Shan Pani Puri Masala Mix
Gourgettes/Tori
Gourgettes/Tori
Shan Meat Curry Masala Mix
Shan Meat Curry Masala Mix
CROWN VEGETABLE SAMOSA'S
CROWN VEGETABLE SAMOSA'S
Mehran Tandoori / B.B.Q. Masala
Mehran Tandoori / B.B.Q. Masala
Shan Pasanda Curry Mix
Shan Pasanda Curry Mix
Mehran Haleem Masala.
Mehran Haleem Masala.
Shan Mixed Pickle 1 KG.
Shan Mixed Pickle 1 KG.
Shaljam
Shaljam
Mogul Brand Brown 25 kg.
Mogul Brand Brown 25 kg.
Shan Chicken Jalfrezi Curry Mix
Shan Chicken Jalfrezi Curry Mix
Shan Nehari Curry Mix
Shan Nehari Curry Mix
Shan Stew Dopiaza Curry Mix
Shan Stew Dopiaza Curry Mix
Shan Chicken White Korma mix
Shan Chicken White Korma mix
Indian Gourd/Tindori
Indian Gourd/Tindori
Shan Butter Chicken Curry Mix
Shan Butter Chicken Curry Mix
Mehran Chapli Kabab Masala
Mehran Chapli Kabab Masala
Shan Murgh Cholay Curry Mix
Shan Murgh Cholay Curry Mix
Shan Kat-a-Kat Curry Mix
Shan Kat-a-Kat Curry Mix
Mehran Nehari Masala.
Mehran Nehari Masala.
Shan Chappli Kabab Mix
Shan Chappli Kabab Mix
Shan Lahori Charga Mix
Shan Lahori Charga Mix
Gourd Round / Loki Kadu
Gourd Round / Loki Kadu
CROWN VEG. SAMOSA'S
CROWN VEG. SAMOSA'S
Elephant Foot/Suran
Elephant Foot/Suran
Mehran Punjabi Pullao Masala
Mehran Punjabi Pullao Masala
Asli Atta Medium 10 kg.
Asli Atta Medium 10 kg.
Shan Mango Pickle 1 KG.
Shan Mango Pickle 1 KG.
Shan Rasmalai Mix
Shan Rasmalai Mix
Gourd Long / Loki Kadu
Gourd Long / Loki Kadu
Shan Easy Cook Haleem Mix.
Shan Easy Cook Haleem Mix.
Brinjal Long/ Bhegun
Brinjal Long/ Bhegun
Shan Hyderabadi Mixed Pickle
Shan Hyderabadi Mixed Pickle
Shan Mutton Biryani Mix
Shan Mutton Biryani Mix
Mehran Achar Gosht Masala.
Mehran Achar Gosht Masala.
Mehran Paya Masala.
Mehran Paya Masala.
Shan Chicken Handi Curry Mix
Shan Chicken Handi Curry Mix
AKASH BASMATI RICE 20 KG.
AKASH BASMATI RICE 20 KG.
Coconut/Narial
Coconut/Narial
Indian Green Chillies
Indian Green Chillies
Drumstick
Drumstick
Mehran Tikka Masala
Mehran Tikka Masala
Shan Chops/Steaks Mix
Shan Chops/Steaks Mix
Asli Atta 32 kg.
Asli Atta 32 kg.
Sugar Cane
Sugar Cane
Shan Bombay Biryani Mix
Shan Bombay Biryani Mix
Shan Korma Curry Mix
Shan Korma Curry Mix
Shan Kofta Curry Mix
Shan Kofta Curry Mix
Shan Tandoori Chicken Mix
Shan Tandoori Chicken Mix
Shan Liver Curry Mix
Shan Liver Curry Mix
Shan Vegetable Curry Mix
Shan Vegetable Curry Mix
Shan Chicken Broast Mix
Shan Chicken Broast Mix
Ginger/Adrakh
Ginger/Adrakh
Shan Shami Kabab Mix
Shan Shami Kabab Mix
Mehran Kofta Masala
Mehran Kofta Masala
Shan Dahi Bara Mix
Shan Dahi Bara Mix
ROZANA BASMATI RICE 20 KG.
ROZANA BASMATI RICE 20 KG.
CROWN MEAT SAMOSA'S
CROWN MEAT SAMOSA'S
Okra/Bhindi
Okra/Bhindi
Mehran Choley Masala.
Mehran Choley Masala.
Shan Shahi Haleem Mix.
Shan Shahi Haleem Mix.
Garlic/Lashun
Garlic/Lashun
Shan Pilau Biryani Mix
Shan Pilau Biryani Mix
Shan Roast Masala Mix
Shan Roast Masala Mix
Elephant Chakki Gold Atta
Elephant Chakki Gold Atta
Shan Achar/Pickle Seasoning Mix
Shan Achar/Pickle Seasoning Mix
Mehran Karahi Fry Gosht Masala.
Mehran Karahi Fry Gosht Masala.
AKASH BASMATI RICE 5 KG.
AKASH BASMATI RICE 5 KG.
Shan Fruit Chaat Seasoning Mix
Shan Fruit Chaat Seasoning Mix
Shan Meat & Vegetable Curry Mix
Shan Meat & Vegetable Curry Mix
Mehran Vegetable Masala.
Mehran Vegetable Masala.
Elephant Atta 25 kg.
Elephant Atta 25 kg.
Curry Leaves
Curry Leaves
Elephant Chakki Gold Atta 10 kg.
Elephant Chakki Gold Atta 10 kg.
Shan Fish Biryani Mix
Shan Fish Biryani Mix
Welcome to Our Online shop
 
falak_basmati_rice_banner.jpg
shaheenlogo.jpg
supermithai.jpg