ashrafiatta.jpg

 

Mehran Paya Masala.
Mehran Paya Masala.
Shan Shami Kabab Mix
Shan Shami Kabab Mix
Asli Atta 32 kg.
Asli Atta 32 kg.
Mogul Brand Brown 5 kg.
Mogul Brand Brown 5 kg.
Shan Biryani Masala Mix
Shan Biryani Masala Mix
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
Shan Easy Cook Haleem Mix.
Shan Easy Cook Haleem Mix.
Shan Beef Biryani Mix
Shan Beef Biryani Mix
Surinam Pepper
Surinam Pepper
Squash/Desi Tinda
Squash/Desi Tinda
Shan Kheer Mix
Shan Kheer Mix
Shan Dahi Bara Mix
Shan Dahi Bara Mix
Elephant Atta 25 kg.
Elephant Atta 25 kg.
Mogul Brand 10 kg.
Mogul Brand 10 kg.
Mehran Chaat Masala.
Mehran Chaat Masala.
Guava/Amroed
Guava/Amroed
Shan Vegetable Curry Mix
Shan Vegetable Curry Mix
Mehran Achar Gosht Masala.
Mehran Achar Gosht Masala.
Fish Seasoning Mix
Fish Seasoning Mix
Gourgettes/Tori
Gourgettes/Tori
Mehran Kheer Mix
Mehran Kheer Mix
Shan Mixed Pickle 1 KG.
Shan Mixed Pickle 1 KG.
Shan Pav Bhaji Mix
Shan Pav Bhaji Mix
Shan Chops/Steaks Mix
Shan Chops/Steaks Mix
Shan Butter Chicken Curry Mix
Shan Butter Chicken Curry Mix
Gourd Long / Loki Kadu
Gourd Long / Loki Kadu
Mehran Shami Kabab Masala
Mehran Shami Kabab Masala
Shan Chicken Broast Mix
Shan Chicken Broast Mix
Yam/Arvi
Yam/Arvi
Jamun
Jamun
Green Mangoes
Green Mangoes
Shan Lahori Fish Mix
Shan Lahori Fish Mix
Shan Gulab Jamun Mix
Shan Gulab Jamun Mix
Gourd Round / Loki Kadu
Gourd Round / Loki Kadu
Shan Egg Seasoning Mix
Shan Egg Seasoning Mix
Shan Meat Curry Masala Mix
Shan Meat Curry Masala Mix
Elephant Chakki Gold Atta 10 kg.
Elephant Chakki Gold Atta 10 kg.
FALAK BASMATI RICE 5 KG.
FALAK BASMATI RICE 5 KG.
Mehran Fish Masala
Mehran Fish Masala
Sweet Olives/Beer
Sweet Olives/Beer
CROWN VEG. SAMOSA'S
CROWN VEG. SAMOSA'S
Indian Gourd/Tindori
Indian Gourd/Tindori
Shan Korma Curry Mix
Shan Korma Curry Mix
Shan Kashmiri Rogan Josh Curry Mix
Shan Kashmiri Rogan Josh Curry Mix
Mehran Pullao Biryani Masala
Mehran Pullao Biryani Masala
Parwal
Parwal
Shan Chana Chaat Seasoning Mix
Shan Chana Chaat Seasoning Mix
Shan Pasanda Curry Mix
Shan Pasanda Curry Mix
Shan Dal Curry Mix
Shan Dal Curry Mix
Shan Paya Curry Mix
Shan Paya Curry Mix
Bitter Gourd / Karella
Bitter Gourd / Karella
Squash/Punjabi Tinda
Squash/Punjabi Tinda
Pumpkin Long
Pumpkin Long
Mehran Kofta Masala
Mehran Kofta Masala
Shan Chicken White Korma mix
Shan Chicken White Korma mix
Mehran Chicken Masala
Mehran Chicken Masala
CROWN VEGETABLE SAMOSA'S
CROWN VEGETABLE SAMOSA'S
Indian Green Chillies
Indian Green Chillies
Shan Chicken Jalfrezi Curry Mix
Shan Chicken Jalfrezi Curry Mix
ROZANA BASMATI RICE 20 KG.
ROZANA BASMATI RICE 20 KG.
Shan Punjabi Yakhni Pilau Mix
Shan Punjabi Yakhni Pilau Mix
Elephant Foot/Suran
Elephant Foot/Suran
Shan Mutton Biryani Mix
Shan Mutton Biryani Mix
Brinjal Small Round/Bhegun
Brinjal Small Round/Bhegun
Garlic/Lashun
Garlic/Lashun
Mehran Vegetable Masala.
Mehran Vegetable Masala.
Shan Chicken White Karahi Mix
Shan Chicken White Karahi Mix
Shan Seekh Kabab Mix
Shan Seekh Kabab Mix
Shan Pilau Biryani Mix
Shan Pilau Biryani Mix
Sugar Cane Cut
Sugar Cane Cut
Elephant Atta Medium 10 kg.
Elephant Atta Medium 10 kg.
Shan Curry Powder Mix
Shan Curry Powder Mix
Mehran Qeema Masala
Mehran Qeema Masala
Shan Nehari Curry Mix
Shan Nehari Curry Mix
Shan Stew Dopiaza Curry Mix
Shan Stew Dopiaza Curry Mix
Shan Roast Masala Mix
Shan Roast Masala Mix
Shan Haleem Masala Mix
Shan Haleem Masala Mix
Mehran Seekh Kabab Masala
Mehran Seekh Kabab Masala
Coconut/Narial
Coconut/Narial
Shan Tikka Boti Mix
Shan Tikka Boti Mix
Mehran Bombay Biryani Masala
Mehran Bombay Biryani Masala
Shan Chicken Curry Mix
Shan Chicken Curry Mix
AKASH BASMATI RICE 20 KG.
AKASH BASMATI RICE 20 KG.
Mogul Brand 5 kg.
Mogul Brand 5 kg.
Shan Bombay Biryani Mix
Shan Bombay Biryani Mix
Mogul Brand Chakki 10 kg.
Mogul Brand Chakki 10 kg.
Carrot/Gajar
Carrot/Gajar
Shan Kunna Matka Gosht Curry Mix
Shan Kunna Matka Gosht Curry Mix
Shan Kofta Curry Mix
Shan Kofta Curry Mix
Shan Achar/Pickle Seasoning Mix
Shan Achar/Pickle Seasoning Mix
Radish/Muli
Radish/Muli
Shan Aaloo Bhaji Curry Mix
Shan Aaloo Bhaji Curry Mix
Shan Chicken Handi Curry Mix
Shan Chicken Handi Curry Mix
Shan Tikkiya Kabab Masala Mix
Shan Tikkiya Kabab Masala Mix
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
Shan Murgh Cholay Curry Mix
Shan Murgh Cholay Curry Mix
Mehran Tandoori / B.B.Q. Masala
Mehran Tandoori / B.B.Q. Masala
Shan Tikka Seekh Kabab Mix
Shan Tikka Seekh Kabab Mix
Mogul Brand 25 kg.
Mogul Brand 25 kg.
Shan Sindhi Biryani Mix
Shan Sindhi Biryani Mix
Shan Pani Puri Masala Mix
Shan Pani Puri Masala Mix
AKASH BASMATI RICE 5 KG.
AKASH BASMATI RICE 5 KG.
Shan Chillie Pickle
Shan Chillie Pickle
Mehran Nehari Masala.
Mehran Nehari Masala.
Shan Hyderabadi Mixed Pickle
Shan Hyderabadi Mixed Pickle
Shan Chicken Biryani Mix
Shan Chicken Biryani Mix
Shan Chappli Kabab Mix
Shan Chappli Kabab Mix
Curry Leaves
Curry Leaves
Asli Atta Medium 10 kg.
Asli Atta Medium 10 kg.
Sugar Cane
Sugar Cane
Asli Atta Medium 5 kg.
Asli Atta Medium 5 kg.
Shan Meat & Vegetable Curry Mix
Shan Meat & Vegetable Curry Mix
Shan Shahi Haleem Mix.
Shan Shahi Haleem Mix.
Shan Rasmalai Mix
Shan Rasmalai Mix
Shaljam
Shaljam
Mehran Punjabi Pullao Masala
Mehran Punjabi Pullao Masala
Mogul Brand Brown 25 kg.
Mogul Brand Brown 25 kg.
Elephant Chakki Gold Atta
Elephant Chakki Gold Atta
Rawit/Green Chillies
Rawit/Green Chillies
Shan Achar Gosht Curry Mix
Shan Achar Gosht Curry Mix
Brinjal Long/ Bhegun
Brinjal Long/ Bhegun
Shan Lahori Charga Mix
Shan Lahori Charga Mix
Shan Chaat Masala Seasoning
Shan Chaat Masala Seasoning
Snake Gourd - Chichinda
Snake Gourd - Chichinda
Mehran Karahi Fry Gosht Masala.
Mehran Karahi Fry Gosht Masala.
Ginger/Adrakh
Ginger/Adrakh
Shan Bihari Kabab Mix
Shan Bihari Kabab Mix
Drumstick
Drumstick
Shan Pakora/Bhajia Mix.
Shan Pakora/Bhajia Mix.
Shan Fish Biryani Mix
Shan Fish Biryani Mix
CROWN MEAT SAMOSA'S
CROWN MEAT SAMOSA'S
Mehran Haleem Masala.
Mehran Haleem Masala.
Okra/Bhindi
Okra/Bhindi
Shan Chicken Tikka B.B.Q Mix
Shan Chicken Tikka B.B.Q Mix
Shan Chicken Ginger Curry Mix
Shan Chicken Ginger Curry Mix
Shan Mango Pickle 1 KG.
Shan Mango Pickle 1 KG.
African Mangoes Small
African Mangoes Small
Shan Tandoori Chicken Mix
Shan Tandoori Chicken Mix
Mehran Tikka Masala
Mehran Tikka Masala
AKASH BASMATI RICE 10 KG.
AKASH BASMATI RICE 10 KG.
FALAK BASMATI RICE 10 KG.
FALAK BASMATI RICE 10 KG.
Shan Kat-a-Kat Curry Mix
Shan Kat-a-Kat Curry Mix
Shan Karahi/Fry Gosht Curry Mix
Shan Karahi/Fry Gosht Curry Mix
Shan Fruit Chaat Seasoning Mix
Shan Fruit Chaat Seasoning Mix
Shan Dahi Bara Chaat Seasoning
Shan Dahi Bara Chaat Seasoning
Shan Liver Curry Mix
Shan Liver Curry Mix
Kinoo/Mandarin
Kinoo/Mandarin
Shan Keema Curry Mix
Shan Keema Curry Mix
Mehran Chapli Kabab Masala
Mehran Chapli Kabab Masala
Shan Chana Masala Mix
Shan Chana Masala Mix
Mehran Choley Masala.
Mehran Choley Masala.
Mehran Sindhi Biryani Masala
Mehran Sindhi Biryani Masala
Mehran Korma Masala.
Mehran Korma Masala.
Welcome to Our Online shop
 
falak_basmati_rice_banner.jpg
shaheenlogo.jpg
supermithai.jpg