ashrafiatta.jpg

 

Shan Pani Puri Masala Mix
Shan Pani Puri Masala Mix
Mehran Seekh Kabab Masala
Mehran Seekh Kabab Masala
AKASH BASMATI RICE 20 KG.
AKASH BASMATI RICE 20 KG.
Shan Shami Kabab Mix
Shan Shami Kabab Mix
Shan Meat Curry Masala Mix
Shan Meat Curry Masala Mix
Brinjal Small Round/Bhegun
Brinjal Small Round/Bhegun
Shan Bombay Biryani Mix
Shan Bombay Biryani Mix
Shan Egg Seasoning Mix
Shan Egg Seasoning Mix
Sugar Cane Cut
Sugar Cane Cut
FALAK BASMATI RICE 10 KG.
FALAK BASMATI RICE 10 KG.
Mogul Brand 25 kg.
Mogul Brand 25 kg.
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
Mehran Chapli Kabab Masala
Mehran Chapli Kabab Masala
Guava/Amroed
Guava/Amroed
Gourgettes/Tori
Gourgettes/Tori
Mehran Vegetable Masala.
Mehran Vegetable Masala.
Shan Mango Pickle 1 KG.
Shan Mango Pickle 1 KG.
Elephant Chakki Gold Atta 10 kg.
Elephant Chakki Gold Atta 10 kg.
Indian Gourd/Tindori
Indian Gourd/Tindori
Mogul Brand Brown 25 kg.
Mogul Brand Brown 25 kg.
Shan Achar/Pickle Seasoning Mix
Shan Achar/Pickle Seasoning Mix
Shan Rasmalai Mix
Shan Rasmalai Mix
Pumpkin Long
Pumpkin Long
Shan Keema Curry Mix
Shan Keema Curry Mix
Shan Stew Dopiaza Curry Mix
Shan Stew Dopiaza Curry Mix
Shan Kunna Matka Gosht Curry Mix
Shan Kunna Matka Gosht Curry Mix
Mehran Tandoori / B.B.Q. Masala
Mehran Tandoori / B.B.Q. Masala
Kinoo/Mandarin
Kinoo/Mandarin
Shan Kashmiri Rogan Josh Curry Mix
Shan Kashmiri Rogan Josh Curry Mix
Shan Chana Chaat Seasoning Mix
Shan Chana Chaat Seasoning Mix
CROWN VEGETABLE SAMOSA'S
CROWN VEGETABLE SAMOSA'S
Shan Nehari Curry Mix
Shan Nehari Curry Mix
Shan Easy Cook Haleem Mix.
Shan Easy Cook Haleem Mix.
Shan Achar Gosht Curry Mix
Shan Achar Gosht Curry Mix
Shan Tikkiya Kabab Masala Mix
Shan Tikkiya Kabab Masala Mix
Shan Fruit Chaat Seasoning Mix
Shan Fruit Chaat Seasoning Mix
Mehran Kheer Mix
Mehran Kheer Mix
Shan Chicken White Karahi Mix
Shan Chicken White Karahi Mix
Mehran Kofta Masala
Mehran Kofta Masala
AKASH BASMATI RICE 5 KG.
AKASH BASMATI RICE 5 KG.
Mehran Nehari Masala.
Mehran Nehari Masala.
Mehran Fish Masala
Mehran Fish Masala
Shan Fish Biryani Mix
Shan Fish Biryani Mix
Shan Tikka Boti Mix
Shan Tikka Boti Mix
Parwal
Parwal
Mehran Shami Kabab Masala
Mehran Shami Kabab Masala
Asli Atta Medium 5 kg.
Asli Atta Medium 5 kg.
Mogul Brand 10 kg.
Mogul Brand 10 kg.
Squash/Punjabi Tinda
Squash/Punjabi Tinda
Shaljam
Shaljam
Mehran Tikka Masala
Mehran Tikka Masala
Shan Dahi Bara Chaat Seasoning
Shan Dahi Bara Chaat Seasoning
Yam/Arvi
Yam/Arvi
Shan Chaat Masala Seasoning
Shan Chaat Masala Seasoning
Mehran Choley Masala.
Mehran Choley Masala.
Mogul Brand Chakki 10 kg.
Mogul Brand Chakki 10 kg.
Shan Liver Curry Mix
Shan Liver Curry Mix
Shan Hyderabadi Mixed Pickle
Shan Hyderabadi Mixed Pickle
Brinjal Long/ Bhegun
Brinjal Long/ Bhegun
Shan Chicken Ginger Curry Mix
Shan Chicken Ginger Curry Mix
Shan Chappli Kabab Mix
Shan Chappli Kabab Mix
Shan Butter Chicken Curry Mix
Shan Butter Chicken Curry Mix
African Mangoes Small
African Mangoes Small
Asli Atta Medium 10 kg.
Asli Atta Medium 10 kg.
Shan Lahori Fish Mix
Shan Lahori Fish Mix
Shan Biryani Masala Mix
Shan Biryani Masala Mix
Garlic/Lashun
Garlic/Lashun
Shan Chicken Handi Curry Mix
Shan Chicken Handi Curry Mix
Mehran Chaat Masala.
Mehran Chaat Masala.
Surinam Pepper
Surinam Pepper
Mehran Chicken Masala
Mehran Chicken Masala
Mehran Karahi Fry Gosht Masala.
Mehran Karahi Fry Gosht Masala.
Shan Pilau Biryani Mix
Shan Pilau Biryani Mix
Shan Chillie Pickle
Shan Chillie Pickle
Rawit/Green Chillies
Rawit/Green Chillies
Asli Atta 32 kg.
Asli Atta 32 kg.
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
Sugar Cane
Sugar Cane
Shan Haleem Masala Mix
Shan Haleem Masala Mix
Shan Chicken Tikka B.B.Q Mix
Shan Chicken Tikka B.B.Q Mix
Shan Korma Curry Mix
Shan Korma Curry Mix
Shan Beef Biryani Mix
Shan Beef Biryani Mix
Mehran Korma Masala.
Mehran Korma Masala.
Elephant Atta Medium 10 kg.
Elephant Atta Medium 10 kg.
Shan Chicken Jalfrezi Curry Mix
Shan Chicken Jalfrezi Curry Mix
Ginger/Adrakh
Ginger/Adrakh
Shan Curry Powder Mix
Shan Curry Powder Mix
Mehran Haleem Masala.
Mehran Haleem Masala.
Curry Leaves
Curry Leaves
Shan Tikka Seekh Kabab Mix
Shan Tikka Seekh Kabab Mix
AKASH BASMATI RICE 10 KG.
AKASH BASMATI RICE 10 KG.
Indian Green Chillies
Indian Green Chillies
Shan Mutton Biryani Mix
Shan Mutton Biryani Mix
Mehran Punjabi Pullao Masala
Mehran Punjabi Pullao Masala
Shan Pakora/Bhajia Mix.
Shan Pakora/Bhajia Mix.
Okra/Bhindi
Okra/Bhindi
Shan Seekh Kabab Mix
Shan Seekh Kabab Mix
Squash/Desi Tinda
Squash/Desi Tinda
Shan Punjabi Yakhni Pilau Mix
Shan Punjabi Yakhni Pilau Mix
Mehran Bombay Biryani Masala
Mehran Bombay Biryani Masala
Shan Chops/Steaks Mix
Shan Chops/Steaks Mix
Shan Gulab Jamun Mix
Shan Gulab Jamun Mix
Gourd Long / Loki Kadu
Gourd Long / Loki Kadu
Shan Tandoori Chicken Mix
Shan Tandoori Chicken Mix
Shan Chicken Biryani Mix
Shan Chicken Biryani Mix
Shan Bihari Kabab Mix
Shan Bihari Kabab Mix
Shan Dahi Bara Mix
Shan Dahi Bara Mix
Jamun
Jamun
Shan Kofta Curry Mix
Shan Kofta Curry Mix
CROWN VEG. SAMOSA'S
CROWN VEG. SAMOSA'S
Shan Roast Masala Mix
Shan Roast Masala Mix
Green Mangoes
Green Mangoes
Mehran Achar Gosht Masala.
Mehran Achar Gosht Masala.
Coconut/Narial
Coconut/Narial
Shan Kheer Mix
Shan Kheer Mix
Shan Murgh Cholay Curry Mix
Shan Murgh Cholay Curry Mix
Bitter Gourd / Karella
Bitter Gourd / Karella
Shan Mixed Pickle 1 KG.
Shan Mixed Pickle 1 KG.
Shan Karahi/Fry Gosht Curry Mix
Shan Karahi/Fry Gosht Curry Mix
Shan Shahi Haleem Mix.
Shan Shahi Haleem Mix.
Mogul Brand Brown 5 kg.
Mogul Brand Brown 5 kg.
Carrot/Gajar
Carrot/Gajar
Drumstick
Drumstick
Mehran Paya Masala.
Mehran Paya Masala.
Shan Chana Masala Mix
Shan Chana Masala Mix
Sweet Olives/Beer
Sweet Olives/Beer
Elephant Foot/Suran
Elephant Foot/Suran
CROWN MEAT SAMOSA'S
CROWN MEAT SAMOSA'S
Elephant Atta 25 kg.
Elephant Atta 25 kg.
Shan Kat-a-Kat Curry Mix
Shan Kat-a-Kat Curry Mix
Shan Chicken White Korma mix
Shan Chicken White Korma mix
FALAK BASMATI RICE 5 KG.
FALAK BASMATI RICE 5 KG.
Mehran Pullao Biryani Masala
Mehran Pullao Biryani Masala
Shan Chicken Curry Mix
Shan Chicken Curry Mix
Shan Vegetable Curry Mix
Shan Vegetable Curry Mix
Shan Lahori Charga Mix
Shan Lahori Charga Mix
Mogul Brand 5 kg.
Mogul Brand 5 kg.
Elephant Chakki Gold Atta
Elephant Chakki Gold Atta
Shan Chicken Broast Mix
Shan Chicken Broast Mix
Shan Sindhi Biryani Mix
Shan Sindhi Biryani Mix
ROZANA BASMATI RICE 20 KG.
ROZANA BASMATI RICE 20 KG.
Shan Pav Bhaji Mix
Shan Pav Bhaji Mix
Shan Dal Curry Mix
Shan Dal Curry Mix
Snake Gourd - Chichinda
Snake Gourd - Chichinda
Shan Aaloo Bhaji Curry Mix
Shan Aaloo Bhaji Curry Mix
Mehran Qeema Masala
Mehran Qeema Masala
Mehran Sindhi Biryani Masala
Mehran Sindhi Biryani Masala
Shan Paya Curry Mix
Shan Paya Curry Mix
Radish/Muli
Radish/Muli
Fish Seasoning Mix
Fish Seasoning Mix
Gourd Round / Loki Kadu
Gourd Round / Loki Kadu
Shan Pasanda Curry Mix
Shan Pasanda Curry Mix
Shan Meat & Vegetable Curry Mix
Shan Meat & Vegetable Curry Mix
Welcome to Our Online shop
 
falak_basmati_rice_banner.jpg
shaheenlogo.jpg
supermithai.jpg